Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Konceptbild för Mats Knuts förskola, slutgiltig utformning kan komma att avvika

Illustration: PE Teknik & Arkitektur AB

Mats Knuts

Nu är det klart att en ny förskola byggs i Mats Knuts, på tomten där den tidigare förskolan och skolan stod. Den planerade förskolan byggs enligt konceptet - tre förskolor i en byggnad.

Frågor och svar

Vad ska byggas?
Ny förskola i Mats Knuts på samma tomt som tidigare förskola/skola fanns.

När påbörjas byggnationen?
Under våren 2022.

När beräknas byggnationen vara klar?
Årsskiftet 2023/2024, inför vårterminen 2024.

Hur många barn ska gå på förskolan?
Förskolan kommer att ha plats för 150 barn fördelat på 10 avdelningar.

Vilka avdelningar ska börja på denna förskola?
Exakt vilka avdelningar som flyttar in i Mats Knuts är inte beslutat idag. I detta skede så ses alla verksamheter i området över innan ett beslut tas.

Varför byggs en förskola i den här storleken?

Borlänge kommun har idag ett behov av ändamålsenliga förskoleavdelningar. För att skapa en förskola med hög kvalitet och ett tydligt fokus på lärande behövs en kombination av ändamålsenliga lokaler, en rik nyanserad miljö samt ett samspel mellan barn och pedagoger. Allt detta har vägt samman i planeringen av denna förskola.

Mats Knuts förskola – tre förskolor i en

 • Förskolan ses som tre förskolor i en, och kommer bestå av 10 avdelningar á 15 barn per avdelning. Varje avdelning kommer ha tillgång till egna utrymmen som utformar en egen hemvist för barnen. Vidare så finns det möjlighet att från varje avdelning ta sig till de utrymmen som kan användas av hela förskolan.
 • Avdelningarna kommer arbeta två och två, vilket minskar antalet kontakter som barnen har samtidigt som att det ger en trygghet till personalen att de kan hjälpas åt mellan dessa två avdelningar.
 • Förskolans utemiljö kommer också vara uppdelad och formas till tre förskolegårdar. Det ger en trygghetskänsla för barnets hemvist och skapar organisatoriska möjligheter genom att många barn inte är ute samtidigt på samma yta. Planlösningen är utformad så att in- och utgångar är uppdelade efter avdelningar och deras förskolegårdar.
 • Förskolan ger organisatoriska fördelar som ex. att samordna tidig lämning och sen hämtning (öppning/stängning) och vid omfördelning av personal vid sjukdom inom förskolan.
 • Förskolan ger möjligheter att ha särskilda rum avsatta för speciella aktiviteter. Samordning av gemensamma funktioner ger större möjligheter till effektivt nyttjande av specialfunktioner.
 • Förskolan ger möjlighet till skapande av medvetna mötesplatser där barn kan mötas på olika sätt och möjliggöra för olika gruppaktiviteter.
 • Konceptet ger gemensam administration och främjar det kollegiala lärandet
  (personalutveckling).
 • Förskolan skapar möjligheter att möta behov av barngruppsstorlek. Barngruppsstorlekar behöver ses till personalens kompetens, personaltäthet, hur miljön är utformad och till barngruppens sammansättning ex. gällande ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd och andelen barn med ett annat modersmål än svenska.

En större förskola med fler pedagoger och fler barn kan både medföra fördelar och utmaningar. När vi diskuterar förskolans storlek behöver vi fundera över vad vi egentligen menar; förskoleenhetens storlek, avdelningens eller barngruppernas storlek. Barngruppers storlek är inte beroende av förskolans storlek. En större förskola innebär alltså inte större barngrupper.

En större byggnad och en större organisation ger fler möjligheter till flexibilitet och anpassningar för verksamheten. Den nya förskolans utformning är flexibel och kan förändras utifrån olika barngruppers behov.

Det finns många forskningsstudier som visar på betydelsen av barngruppens storlek för lärande, men det finns väldigt få som belyser själva förskolans storlek. Det finns studier som visar att storleken på skolan kan påverka studieresultat och trivsel. Enligt Boverket syns en trend att både skolor och förskolor idag blir större, där kommuner idag planerar för förskolor med åtta till tio avdelningar från tidigare två till fyra avdelningar.

Det går inte att säga att det finns en optimal storlek på förskolor då flera faktorer spelar in. Faktorer som har betydelse och som är viktiga att ta hänsyn till är:

 • förskollärarnas utbildning och kompetens
 • personaltätheten
 • barngruppens storlek och sammansättning
 • utformning av lokaler och miljö

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen erbjuds en god miljö. Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska och barnens närvarotider.

Som riktmärke rekommenderar Skolverket sex till tolv barn per barngrupp för barn i åldern 1-3 år. För barn i åldern 4-5 år är riktmärket nio till femton barn per barngrupp. Dessa siffror är just riktmärken och inte tvingande. Det kan vara både fler eller färre barn i en barngrupp beroende på olika faktorer. Riktmärkena ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.

I utredningsarbetet med att identifiera vilka verksamheter som föreslås flytta in i Mats Knuts nya förskola har närliggande enheter diskuterats utifrån flera perspektiv, så som verksamhet, lokal/fastighet, kosthantering, lokalservice och trafikmiljö. En sammanvägning av de olika perspektiven har sedan legat till grund för bedömning och förslag till beslut.

Varför inte flytta Målargården och Bolbyn?
Målargården, Bolbyn och Mats knuts har alla en strategisk placering utifrån platsbehov och ger tillsammans möjlighet till val av en större eller mindre förskoleenhet.

Varför inte renovera köken i Skräddaren 1 och 2 och ha den kvar?
Skräddaren 1 och 2 har behov av total renovering, både invändigt och utvändigt samt behov av nytt kök. Det bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart att renovera fastigheten. Att bygga en ny Skräddaren 1 och 2 ligger inte heller i linje med beslutad inriktning i lokalplaneringen.

Förhoppningen är att personal kommer att välja att följa med i flytten till nya förskolan. Planen är att de tre förskoleenheterna flyttar in som tre enheter i Mats Knuts nya förskola.

Personaltäthet och storlek på barngrupper avgörs utifrån olika faktorer som exempelvis förskollärarnas utbildning och kompetens, barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska, barnens närvarotider och utformning av lokaler och miljön. Skolverkets rekommenderade riktmärken, tillsammans med ovan nämnda faktorer, ligger som grund för storlek av barngrupper.

Gemensam matsalslösning – Hur kommer det se ut? Antal barn per sittning? Hur blir det för de minsta barnen och de barn med särskilda behov?

Totalt kan runt 60 barn äta samtidigt i restaurangen/matsalen, även om inte alla kan komma på samma gång. Det blir troligen ett rullande schema där en avdelning kommer åt gången. Alla har möjlighet att äta i restaurangen, men för dem som behöver kan mat serveras på avdelningen. Även frukost och mellanmål serveras i restaurangen. Matsalen kan möbleras och delas upp med bås.

Barn tar själva sin mat och sätter sig och för de mindre barnen kan maten tas fram och ställas vid borden. Sedan sitter de kvar tills de har ätit klart, i normalfallet cirka 40 minuter.

På nya förskolan finns så kallade sovhus där barnen sover på madrasser eller vagnar. Verksamheten kan själva välja om man vill ha barn sovande ute eller inne och anpassa efter barnens behov.

Nej, det finns ingen avsedd förvaringsplats inomhus eller låst förvaring utomhus för barnvagnar.

Vid Mats knuts kommer det finnas 33 parkeringsplatser. Fyra av dessa är platser för elbilsladdning samt två för rörelsehindrade. Bygglov har sökts för ytterligare fyra platser. Last- och vändzonen kan också nyttjas när trycket är som störst.

Det finns totalt 48 cykelplatser, varav 24 är under tak. Det finns även möjllighet att låsa fast en cykelvagn men då utanför stängslet till förskolans gård.

Hur kommer trafikflödet vid lämning och hämtning att fungera? Vad säger trafikutredningen?

När det tidigare var aktuellt med ett större bygge vid Matsknutsgårdarna gjordes en bedömning att vissa åtgärder var lämpliga att genomföra för att skapa ett optimalt trafikflöde vid platsen. När planen inte genomfördes gjordes bedömningen att påverkan i trafiken blir mindre och att nuvarande utformning klarar den marginella ökningen i trafikflödet som förändringen innebär.

Byggnaden byggs enligt "miljöbyggnad silver" (högre krav än BBR) vilket är en del i kommunens miljöstrategi. Parkeringsstrategin beskriver ett maxtak (48 platser för Mats Knuts) och inte ett exakt krav. Strategin syftar till att minska bilåkandet.

Illustration: PE Teknik & Arkitektur AB