Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Nya gymnasiet i Borlänge

Då Högskolan Dalarnas campus i Borlänge flyttar till centrum 2024 möjliggör det för kommunen att nyttja deras nuvarande lokaler. Dessa lokaler ska Hagagymnasiets verksamhet, Introduktionsprogrammen och även delar av den anpassade gymnasieskolan få flytta till, tillsammans bildar det Borlänges nya gymnasium.

De lokaler som Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen verkar i idag på Läroverksgatan 6 ska byggas om och anpassas till ett högstadium. Hit flyttar bland annat de elever och medarbetare som har sin verksamhet på Forssaklackskolan. Beslutet att flytta verksamheten på Forssaklackskolan beror på skolans omfattande renoveringsbehov som inte ansetts vara ekonomiskt försvarbart.

Läs mer om nya högstadiet i Haga. Öppnas i nytt fönster.

Nya gymnasiet

 • Elever och personal på Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen som har sin verksamhet på skolan höstterminen 2025 flyttar automatiskt till det nya gymnasiet som kommer bedrivas i Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler.
 • På gymnasiet kommer även dela av den anpassade gymnasieskolan, programmen Hälsa, vård och omsorg och Administration, handel och varuhantering.
 • Det nya gymnasiet kommer även erbjuda en internationell skola (internationell läroplan), International Baccalaureate school
 • Vuxenutbildning som idag bedriver sin verksamhet i lokalerna kommer fortsätta göra det.
 • Det nya gymnasiet ger oss en samling av utbildningsverksamheter för äldre elever och unga vuxna – röd tråd för utbildningar i olika nivåer och samlad kompetens för att möta olika behov i undervisningen.
 • Det nya gymnasiet kommer även erbjuda en internationell skola (internationell läroplan) samlokaliserat med andra utbildningsverksamheter.
 • I Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler kommer en planerad upprustning och delvis anpassning till gymnasieverksamhet utföras innan inflyttning hösten 2025.

Varför gör Borlänge kommun dessa lokalförändringar?

 • För att skapa moderna ändamålsenliga lokaler anpassade efter dagens pedagogiska behov för att i sin tur säkerställa kvalité i undervisning.
 • För att skapa en god arbetsmiljö för elever och medarbetare samt trygga miljöer.
 • För att genom samlokalisering och samordning av resurser säkerställa kvalité, resurser och en god ekonomi.
 • För att säkerställa en långsiktig lokalförsörjning för att kunna möta upp platsbehov över tid.

Preliminär tidsplan – Nya gymnasiet

Hösten 2023

 • Påbörjas upprustning av lokaler som ska bli det nya gymnsiet

Årsskriftet 2026/2027 Skolstart höstterminen 2025

 • Nya gymnasiet står färdigt
 • Hagymnasiets verksamhet, Introduktionsprogrammen och delar av den anpassade gymnasieskolan flyttar in i sina nya lokaler

Hösten 2025

Byggstart nya högstadiet och nytt centralkök på Läroverksgatan 6, nuvarande Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammens lokaler.

Varför kan inte Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen bestå, alltså varför flyttar inte Forssaklackskolans verksamhet m.fl. till Högskolan Dalarnas lokaler istället?

I och med behovet av nya lokaler för elever och personal på Forssaklackskolan och möjligheten att nyttja Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler, såg kommunen över möjligheten för Forssklackskolan att flytta in i Högskolan Dalarnas lokaler. Lokalerna ansågs dock inte ändamålsenliga för att bedriva grundskoleverksamhet. Avstånd till idrottshall och gällande regelverk kring utemiljö samt trafikmiljö har varit avgörande faktorer för varför Högskolans lokaler inte kan nyttjas till grundskoleverksamhet. Utifrån trafiksäkerhetssynpunkt finns det fördelar med grundskoleverksamhet i Haga. Vid Högskolans lokaler finns en god infrastruktur och utifrån trafiksäkerhetsperspektiv skulle större åtgärder behövas för att anpassa sig till en yngre åldersgrupp i förhållande till trafikmiljön som finns där idag.

Varför ska delar av den anpassade gymnasieskolan flytta till det nya gymnasiet?

De program från anpassade gymnasieskolan som flyttar är administration, handel och varuhantering samt hälsa, vård och omsorg. Beslutet att flytta dessa program grundar sig i att Hagagymnasiet idag har liknande program – försäljning och service samt vård och omsorg. Kommunen kan genom att samlokalisera dessa program säkerställa kvalité och resurser.

Hur kommer flytten av de olika verksamheterna påverka elever och medarbetare?

Organisatoriskt kommer verksamheterna se ut så som de gör idag. Medarbetare och elever som verkar på skolorna vid tid för flytt kommer få flytta till det nya gymnasiet.

Kommer ombyggnationen av Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammens nuvarande lokaler påverka befintlig verksamhet?

Huvudsaklig byggstart för ombyggnationen är hösten 2025 när elever och medarbetare från Hagagymnasiet och Introduktionsprogrammen flyttat ut ur lokalerna. Delar av ombyggnationen, som inte påverkar befintlig verksamhet, kan komma att göras innan hösten 2025.

Kommer nya program finnas på det nya gymnasiet?

Nytt internationell skola kommer starta på Hagagymnasiet redan 2024 och följer med till nya lokalerna, International Baccalaureate school. I övrigt kommer de program som finns idag följa med till det nya gymnasiet – alltså kommer organisationen så som den ser ut idag också se ut i det nya gymnasiet med tillägget av International Baccalaureate School.

De elever som väljer Hagagymnasiet, Introduktionsprogrammen eller anpassad gymnasieskola (program administration, handel och varuhantering samt hälsa, vård och omsorg) i sitt skolval år 2024 kommer de automatiskt få flytta till det nya då det står klart hösten 2025?

Ja, de kommer få flytta till de nya högstadiet.

Varför behöver nuvarande Högskolan Dalarna byggas om?

Lokalerna kommer genomgå en planerad upprustning och en viss anpassning för de verksamheter som ska flytta in. Delar av skolan kommer komma bestå så som de ser ut idag.