Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översyn av lokaler för förskola/skola

Antalet barn minskar i Borlänge och i takt med det också behovet av skollokaler. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att hitta långsiktiga lösningar. Här kan du följa det pågående arbetet.

Befolkningsprognosen för 2023-2033 visar på ett minskat antal barn i förskoleålder. Därför har skolnämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram vägval för att möta det minskade lokalbehovet. I det arbetet har förvaltningen främst sett över kommunens förskoleenheter.

Målet: ändamålsenliga lokaler

Målet är att hitta långsiktiga lösningar. Borlänge kommuns ska ha förskolor med bra och ändamålsenliga lokaler och en god variation av förskolor inom närområdet. Dessutom behöver antalet tillfälliga lokaler och lokaler som kommunen hyr av externa aktörer minska.

Uppdraget steg för steg

Oktober 2023: utbildningsförvaltningen får i uppdrag av skolnämnden att ta fram förslag på hur Borlänge kan möta det minskade lokalbehovet.

Februari 2024: förvaltningen presenterar en väg framåt där 12 förskoleenheter ingår.

Mars 2024: förvaltningen identifierar tre förskoleenheter att gå vidare till beslut med.

April 2024: skolnämnden beslutar om att Björkbackens förskola flyttar verksamheten till den nya förskola som byggs i Domnarvet. Eken 2 och Planeten 2 stängs. Hyreskontrakt för Planten 2 sägs upp 30 januari 2025 och hyreskontrakt för Eken 2 sägs upp 30 juni 2025.

Vad innebär uppdraget?

Befolkningsprognosen för 2023-2033 visar på ett minskat antal barn i förskola och grundskola de kommande åren. Därför gav skolnämnden under hösten 2023 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att möta det minskade lokalbehovet.

Vad är målet?

Målet är att hitta långsiktiga lösningar så att Borlänge kommun har förskolor i bra och ändamålsenliga lokaler, en god variation av förskolor inom närområdet och ett minskat antal tillfälliga lokaler, liksom lokaler som kommunen hyr av externa aktörer.

Varför kan det inte fortsätta se ut som det gör idag?

Det är inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta som idag. Dels finns det idag flera förskoleavdelningar som står halvtomma och Borlängebornas skattepengar ska användas till sådant som faktiskt gör nytta.

Flera förskoleverksamheter bedrivs också i tillfälliga modullösningar som uppfördes när behovet av fler platser var stort. Kommunen hyr också vissa lokaler av extern aktör. Samtliga lösningar har varit tillfälliga lösningar som också kostar kommunen mycket pengar.

Slutligen har kommunen flera förskoleenheter som är i behov av omfattande renoveringar. Arbetet har visat att det inte är ekonomiskt genomförbart.

Vilken typ av åtgärder kommer genomföras?

I april 2024 föreslog utbildningsförvaltningen att flytta Björkbackens förskola samt att stänga och avveckla Planeten 2 och Eken 2. Skolnämnden antog beslutet.

Under arbetet har 12 förskoleenheter ingått, men utbildningsförvaltningen har bedömt att fler utredningar behöver göras innan beslut kan fattas om eventuella ytterligare åtgärder.

När kommer åtgärderna genomföras?

Björkbackens förskola kommer flytta sin verksamhet när den nya förskolan i Domnarvet öppnar. Bygget fortlöper enligt plan och beräknas vara klar vid årsskiftet 2024/2025.

Hyreskontraktet för Planeten 2 sägs upp 30 januari 2025. Hyreskontraktet för Eken 2 sägs upp 30 juni 2025. För andra enheter som har ingått i hösten och vinterns arbete har utbildningsförvaltningen bedömt att ytterligare utredningar behöver göras.

Varför ingår just Björkbacken, Eken 2 och Planeten 2 i utredningen?

Björkbackens förskola är sliten och har bristfällig ventilation och värme. Den ligger också inom närområdet till den nya förskola som just nu byggs i Domnarvet och beräknas stå klar för inflytt 2024/2025. Verksamheten vid Björkbackens förskola kommer därför flytta in i den nya förskolan.

Eken 2 bedrivs idag i en tillfälligt inhyrd modullösning från extern part med ett hyresavtal och bygglov som båda löper ut under 2024. Hyreskostnaden per barn ligger betydligt högre än genomsnittet och personal upplever att lokalen är för liten, att ljudnivån är hög och att byggnaden har för få rum för att vara riktigt bra.

Planeten 2 bedrivs idag i lokaler som kommunen hyr av Tunabyggen. Tunabyggen bedömer lokalen som sliten och i behov av uppdatering. Verksamheten har också få barn på avdelningen vilket gör personalbemanningen svår och som ger en betydligt högre kostnad per barn än genomsnittet. Inom närområdet finns flera valbara förskolor med vakanta platser, tre av dem med gångavstånd under 15 minuter.

Vem fattar beslut?

Skolnämnden i Borlänge kommun fattar beslut utifrån förslag från utbildningsförvaltningen.

Kan beslutet överklagas?

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Lite förenklat kan sägas att de beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Mer information om hur du överklagar