Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Bro - bostadsexploatering

Borlänge kommun är i stort behov av nya bostäder och här finns en stor efterfrågan på småhustomter. Kommunen arbetar ständigt med att möjliggöra för byggandet av fler bostäder och i olika boendeformer – småhustomter, bostadsrätter och hyresrätter.

Ett av de uttalade målen i strategisk plan för 2020-2023 Pdf, 3.4 MB. är en ökning av tillgången till bostäder. Ambitionen är bland annat att tillskapa 1500 bostäder med variation i läge och utbud vilket motsvarar 375 bostäder per år.

Bro är ett område som har varit detaljplanerat för bostäder sedan 1993. Kommunen utreder nu möjligheterna att exploatera området.

Planen vid BRO 5:19 och BRO 6:4 medger byggnation av drygt 100 nya bostäder i olika etapper.

Detaljplan Pdf, 2.5 MB.

Fakta

Vad ska byggas?

Bostäder, i vilken form utreds i projektet.

Varför ska det byggas i Bro?

Området har ett attraktivt läge och är detaljplanerat för bostäder sedan 1993.

När påbörjas bygget?

Det går det inte att säga i dagsläget då det först behöver genomföras arkeologiska utredningar. Förundersökningen kommer att vägleda hur området kan exploateras och bebyggas.

Förberedelser och olika undersökningar kommer att ske under 2021 och 2022. Tidigast våren 2023 kan byggstart ske för vägar och ledningar och senare under året byggstart för bostäder.

Vad händer nu?

Projektet är i tidigt utredningsskede och i dagsläget går det inte att säga hur det kommer se ut eller ge någon exakt tidplan. Under sommaren 2021 kommer det genomföras arkeologiska utredningar 14-24 juni för att se om det finns fornlämningar i området. Därefter kommer det arbetas vidare med hur en eventuell exploatering kan se ut.

Den som har frågor angående projektet är välkommen att höra av sig till:
Plan- och markkontoret, planmark@borlange.se