Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Kulturhus i Borlänge

Visionsbild Kulturhus
Visionsbild Kulturhus

Visionsbild Kulturhus

Borlänge kommun arbetar vidare med ambitionen att bygga Borlänges framtida kulturhus i Galaxen.

Processen med att ta fram underlag för beslut om etablering av kulturhus fortsätter. Det innebär att kulturhusets innehåll och identitet definieras, dialog och planering pågår tillsammans med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. Tanken är att kulturhusets lokaler kan samutnyttjas av flera olika aktörer i samhället.

Under frågor och svar går det att läsa mer kring behov, byggnad och ekonomi.

Frågor och svar

Varför bygga ett kulturhus?

Det finns många fördelar med att bygga ett kulturhus av den storleken och inriktningen som planeras i Borlänge.

 • Ett kulturhus skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.
 • Ett kulturhus skapar fler anledningar till att besöka Borlänge, vilket kompletterar det besöksutbud Borlänge har idag inom besöksnäringen och handeln.
 • Borlänge är en musikstad och har musik och upplevelser som ett av de viktiga profilområden som kommunen ska främja. Musiken i Borlänge finns på alla nivåer, alltifrån amatörer, semiprofessionella och professionella.
 • De kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänge och hela Dalarnas fortsatta utveckling. Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv.
 • Ett kulturhus av den storlek och inriktningen som planeras saknas i Dalarna.
 • Ett kulturhus skapar ökade förutsättningar för både det lokala-, regionala- och nationella konferens- och kongressbehovet.
 • Ett kulturhus skapar goda förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen inom skolan.
 • Behovet är stort - de kommunala kulturverksamheterna har stora behov av förbättrade lokaler och att utveckla sina verksamheter.
 • Ett kulturhus med anpassningsbara lokaler kan ge många andra kulturverksamheter goda förutsättningar att utvecklas.

Vad är ambitionen för det framtida kulturhuset och vad ska det innefatta?

 • Kulturhuset är en mötesplats där samverkan skapas över generationsgränser och kulturer. Alla Borlängebor ska använda kulturhuset, det ska vara öppet för alla.
 • Kulturhuset ska generera kvalitativa kulturupplevelser för Dalarnas befolkning och besökare.
 • Gästspel till Dalarna från flera kulturgenrer.
 • Konsertsal med ca 800 sittplatser alternativt ca 25 00 stående publik.
 • Flexibla och anpassningsbara lokaler (Blackboxar) för ca 100-300 personer. (rum som kan skapas utifrån det behov som finns).

Varför satsar kommunen på kultur?

Kulturen, precis som idrotten, är en grundsten i Borlänge och finns närvarande i vardagen genom musik, konst, teater, film och museer. Kulturens betydelse för folkhälsan är bevisad. Deltagande i kulturaktiviteter medverkar till att öka livskvalitet, livslust, kompetens och intressen. För att ger alla innevånare i Dalarna ett bredare kulturutbud året om så behöver det skapas väl anpassade lokaler och en väl fungerande mottagarorganisation för mindre till stora regionala och nationella produktioner, ett kulturhus i Borlänge möter upp detta behov.

Hur kommer ett kulturhus att påverka stadskärnan och Borlänge som stad?

Ett kulturhus ökar reseanledningarna att åka till Borlänge, vilket ger en ökad turistekonomi. Många kommer välja att övernatta och nyttja stadens restaurang, nöje och handelsutbud under sina besök. Flera Kulturhus i Sverige har ett stort inflöde av närliggande kommuners innevånare som nyttjar allt som finns i staden.

Borlänge har idag inreseanledningar som till exempel Romme Alpin, Maserhallen, Kupolen och stadskärnan samt en stor beläggning av affärsresenärer och med ett kulturhus och ett bredare utbud av kultur, blir Borlänge ännu attraktivare för besökare.

Hur många fler besök kan ett kulturhus ge?

Ett kulturhus i Borlänge uppskattas öka besöksantalet med ca 500 000 besök per år, förutom det besöksantal verksamheterna redan har idag. Verksamheterna har idag följande besöksantal:

Stadsbiblioteket: 270 000 besök per år

Musikskolan: 40 000 besök per år

Kulturcentrum Asken: 13 000 per år

Jussi Björling muséet: 1 600 besök per år

2047 Science Center: 50 000 besök per år

Hotell & Konferensverksamheten tillsammans med restaurangerna i Galaxen: 100 000 besök per år.

Kommer kulturhuset att fyllas med aktiviteter?

Aktiviteter i kulturhuset kommer främst de fasta hyresgästerna att stå för medan tillfälliga hyresgäster, exempelvis föreningar och kommunens kulturenhet, vid behov har möjlighet att hyra konferens- och eventdelen.

Möjligheten att kunna erbjuda ett bredare utbud till fler Borlängebor, är något som alla fasta hyresgäster ser som något positivt med kulturhuset. Många har konkreta planer på verksamhetsutveckling som riktar sig speciellt till de målgrupper som idag saknar kulturellt utbud från kommunen. Exempelvis vill de arbeta mer inkluderande med verksamhet på andra språk och erbjuda hjälp/stöd med digitaliseringen av samhället.

Musikskolan har i dagsläget ett 50-tal konserter under ett år. Dessa kommer att kunna förläggas i olika lokaler i kulturhuset. När flera verksamheter samlas under ett tak skapas större möjligheter till synergier mellan verksamheter, och Musikskolan ser exempelvis möjligheter att utveckla kulturverksamheten tillsammans med kulturcentrum Asken.

De öppna ytorna i kulturhuset ger möjligheter till kreativa upplevelsemiljöer för alla som besöker kulturhuset, under all tid på dygnet och i samband med andra aktiviteter i huset.

I visionen för kulturhuset ingår att underlätta föreningslivets tillgång till ändamålsenliga lokaler. Extra vikt har därför lagts på att kartlägga föreningslivets behov och önskemål vad gäller kulturhus. Föreningarna har behov av olika typer och storlekar på lokaler för sin verksamhet. Det kan handla om att genomföra aktiviteter för allt mellan 5 och 500 personer, eller ännu fler. Flera föreningar påpekar att de skulle kunna haft fler och/eller större publika evenemang om lokaler/utrymmen funnits. Sammanfattningsvis har föreningslivet behov av flexibla lokaler till en låg taxa.

Vad händer med andra kulturarenor (Maximen, Forum Kvarnsveden)?

Dessa arenor kommer finnas kvar. Kulturhuset och övriga arenor ska vara komplement till varandra och inte konkurrenter.
Det finns en efterfrågad möjlighet till samverkan och fler, mer anpassningsbara lokaler.

 

Vilka verksamheter planeras vara i kulturhuset?

Stadsbiblioteket, Musikskolan, Kulturcentrum Asken, Jussi Björling muséet, 2047 Science Center (Framtidsmuseet), Quality Hotel Galaxen. I det fortsatta arbetet förs dialog med flera kulturintressenter i regionen. Dessa verksamheter har alla gemensamma behov som kulturhuset kan möta - ändamålsenliga lokaler, synergier med andra verksamheter som ingår i ett kulturhus och bättre förutsättningar för verksamhet- och organisationsutveckling. Bibliotekets nuvarande lokaler har stora renoveringsbehov som kräver dyra investeringar. Ett modernt bibliotek kan ses som navet i kulturhuset och där möjligheter ges till rum för inspiration, lärande, möten och kreativitet.

Vilka är fördelarna med att dessa kulturverksamheter flyttar in i kulturhuset?

Det ger bättre förutsättningar att utveckla sina verksamheter.

I kulturhuset kan lokaler samutnyttjas med flera aktörer i samhället, kulturaktörer, näringslivet.

Det ger goda förutsättningar att utveckla kulturlivet tillsammans och skapa en av landets bästa mötesplatser i Borlänge.

Möjligheterna är stora att kunna skapa en mer levande del i centrala Borlänge.

Vilka externa kulturaktörer och intressenter är aktuella?

Borlänge Kommun har under en längre tid fört en dialog med Region Dalarna för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler i ett framtida kulturhus. I det fortsatta arbetet förs även dialog med flera kulturintressenter i regionen.

Varför Galaxen som kulturhus?

Sedan projektet startade har plats för ett kulturhus utretts. Många är positiva till Galaxen och området och det finns många möjligheter och fördelar att placera ett framtida kulturhus vid Galaxen. Bland annat så är det ett centralt läge, med närhet till kommunikation och handel.

I området finns Cozmoz med flertal scener och samlingslokaler. Här finns även en utomhusscen med scenhus som är varmbonat och fungerar idag som en så kallad blackbox (flexibel och anpassningsbar lokal). Området har även goda förutsättningar för utomhusaktiveter.

Kommunen äger stora delar av marken i området, vilket skapar förutsättningar att utveckla och bygga ut, för att skapa en mer levande del i centrala Borlänge.

Hur stort beräknas kulturhuset bli?

Galaxen kommer att byggas ut. Hur stor utbyggnaden kommer att bli ska tas fram i detaljprojekteringen och planeringen förslaget som finns är på 17 570 kvm. Arkitekter tar nu fram ritningar på kulturhuset och samverkar ytor med aktuella hyresgäster.

Vilka typer av eventlokaler kommer det att finnas i kulturhuset?

Det är i nuläget planerat för:

 • Kongress- och eventhall på ca 1.420 kvm för 800-1000 personer (sittande publik).
 • Blackbox på 400 kvm för 300 personer (sittande publik).
 • Blackbox på 175 kvm för 100 personer (sittande publik).
 • ”Öppna scenen” (Före detta Stora björn), eventuellt med gradäng.

Vad är en blackbox?

En så kallad Blackbox, är en lokal som är anpassningsbar till flera olika ändamål. Den kan användas till olika former av möten, som repetitionslokal och till publikarrangemang för färre publikantal än den stora eventhallen.

När beräknas ett politiskt beslut fattas om att skapa ett kulturhus?

Ärendet om beslut att köpa Galaxen med ambitionen att skapa ett framtida kulturhus fattades av kommunfullmäktige den 18 september 2018. Planeringsarbetet pågår nu och ett beslut om att gå vidare i processen planeras under vintern 2021/22.

Hur ser processen och det fortsatta arbetet ut framöver?

En process för detaljprojektering och planering pågår fram till byggstart. I det fortsatta arbetet ska dialog och planering göras tillsammans med Borlängeborna, näringslivet och flera kulturintressenter i regionen. I kulturhuset kan lokaler samutnyttjas med flera olika aktörer i samhället. Fler intressenter och Borlängebornas tankar och idéer är viktiga i planeringen av kulturhuset.

När och hur kan man vara med och tycka till?

Borlängebornas tankar och idéer är viktiga i planeringen av Borlänges nya kulturhus, därför ska dialog och samarbete med Borlängeborna ske i planeringen av kulturhuset.

Vad kommer kulturhuset att kosta?

Kommunen förvärvade Galaxen för en köpesumma på ca 32 miljoner kronor med syftet att skapa ett kulturhus.

Efter färdigställd detaljprojektering kommer kommunen att sälja projektet och fastigheten till en ny ägare som sedan kommer att investera och bygga kulturhuset. Kommunen planerar inte att själv investera de aktuella beloppen, utan investeringen kommer att göras av en ny ägare. Kommunen blir därmed hyresgäst tillsammans med både de nya och befintliga verksamheterna som planeras ingå i kulturhuset.

Ett kulturhus i den här omfattningen beräknas få en total investeringskostnad 300-400 miljoner kronor för att skapa det planerade kulturhuset. I investeringskostnaden ingår det nu gällande fastighetsförvärvet av Galaxen på ca 32 miljoner kronor.

Hur påverkar det kommunens ekonomi i stort?

Att samla flera verksamheter under samma tak ser vi kan ge en långsiktigt lägre kostnad än den vi har idag. Ett kulturhus av den här formen skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.