Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Ny skola inom Romme

Tunets skola har stora renoveringsbehov. Sedan flera år är inriktningen att en ny skola ska byggas för att ersätta nuvarande Tunets skola.

Bakgrund

Tunets skola är uppförd på 1960-talet och har idag omfattande renoveringsbehov, både invändigt och utvändigt. Lokalerna är inte anpassade till dagens undervisningsformer, och större ändringar i planlösningen skulle krävas för att tillgodose behoven. Lokalerna ska också ha tillfredsställande tillgänglighetsanpassning, brandskydd och energiprestanda. Ett planarbete inleddes i november 2019. Med anledning av osäkerhet i fråga om närheten till flygplatsen och risk för tredje man avstannade planarbetet i juni 2021.

Lokaliseringsutredning

I den politiska plattformen för mandatperioden finns en inriktning om en ny skola i området. Kommunen har inlett en lokaliseringsutredning för att samla in information om förutsättningar för att tillgodose behovet av skola i Romme. I lokaliseringsutredningen studeras olika platser utifrån bland annat närhet från hemmet, säkra skolvägar och tillräcklig tillgång på friyta.

Översiktskarta

Begäran om planeringsbesked

I det inledande arbetet med lokaliseringsutredningen drogs slutsatsen att förutsättningarna för en skola på befintlig plats behöver studeras ytterligare. Flygplatsen är utpekad som riksintresse. Därför avser kommunen att begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen för att få ett tydligt svar gällande riksintresseanspråket för flygplatsen. Läs mer på sidan: Begäran om planeringsbesked för grundskola inom Romme

Frågor och svar

Kommunen har det huvudsakliga ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden. Staten pekar ut vissa markanspråk, så kallade riksintressen. Riksintressena samordnas av Länsstyrelsen i varje region. Det finns flera olika typer av riksintressen, till exempel kulturmiljö, energiproduktion och kommunikation. Med kommunikation avses i detta fall transporter. Borlänge flygplats är utpekad som riksintresse kommunikation.

Det är Trafikverket som ansvarar för att peka ut riksintresse kommunikation, till underlag för Länsstyrelsens bedömning. Förutom anläggningen på marken som pekas ut som riksintresse, kan i vissa fall markanvändning utanför anläggningen riskera att störa verksamheten, så att riksintresset anses skadas. Det är Länsstyrelsen som avgör om riksintresset bedöms skadas utifrån en viss markanvändning. I så fall kan Länsstyrelsen hindra kommunen att medge den markanvändningen.

Borlänge flygplats bidrar med tillgänglighet för näringsliv, medborgare och sjukvård. Flygplatsen är av betydelse för regionen och gör Borlänge attraktivt. Genom att bibehålla och utveckla regionala flygplatser ges förutsättningar för en grön omställning av flyget, något Borlänge kommun vill bidra till.

En samlokalisering av verksamheter kan vara ett sätt att lösa lokalbehovet. Kommunen har under år 2023 inlett en utredning om Kyrkskolans möjlighet att inrymma Tunets skolas verksamhet. Just nu är utredningen pausad för att utreda olika alternativa lokaliseringar i ett större sammanhang.

Mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. En lokaliseringsutredning är ett sätt för kommunen att systematiskt leta fram rätt plats för att tillgodose behovet av skola inom Romme. Lokaliseringsutredningen är också ett underlag till Länsstyrelsen för att bedöma kommunens förslag.

Kommunen kan begära ett planeringsbesked av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då bedöma om föreslagen markanvändning har påverkan på Länsstyrelsens ingripandegrunder, på ett sånt sätt att detaljplanen behöver överprövas eller upphävas. Länsstyrelsens fem ingripandegrunder handlar om riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt människors hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning eller erosion.

Kommunen avser att ansöka om planeringsbesked från Länsstyrelsen för platsen där Tunets skola ligger idag. Syftet är att få ett tydligt svar från staten gällande riksintresseanspråket för flygplatsen. Inför ansökan ska kommunen ta fram de underlag som Länsstyrelsen behöver för att kunna bedöma kommunens begäran. I underlaget ska det bland annat ingå synpunkter från myndligheter och berörda som sammanställts och kommenterats av kommunen. När Länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett ska planeringsbeskedet ges inom sex veckor.

Skolan har omfattande renoveringsbehov, både invändigt och utvändigt. Lokalerna är inte anpassade till dagens undervisningsformer, och större ändringar i planlösningen skulle krävas för att tillgodose behoven. Lokalerna ska också ha tillfredsställande tillgänglighetsanpassning, brandskydd och energiprestanda. Större investeringar i befintlig skola bör inte göras om riksintresseanspråket på sikt hindrar markanvändningen skola på den här platsen.

Tunets förskola består av dels förskolebyggnaden på Lägergatan 5, dels en tillfällig modul inom Tunets skola, Paradgatan 10. Modulen vid Tunets skola har tidsbegränsat lov som inte kan förlängas. Just nu pågår arbete med att se över möjligheten att skapa fler platser inom annan förskola inom södra Borlänge. Befintlig Tunets förskola (Lägergatan 5) med två avdelningar bedöms kunna fortsätta bedrivas.

Kommunen avser att utreda om den befintliga skolbyggnaderna kan användas till något annat ifall bedömningen görs att platsen inte är lämplig för skola. Det finns en inriktning om att utveckla delen med före detta Tunets bad till en motionscentral.

Servicecenter
Telefon: 0243 - 740 00