Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Publicerad:

Nytt polishus byggs i Borlänge

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge och nu planeras ett nytt polishus i närheten av Maserhallen.

Polismyndigheten har letat efter en lämplig plats att bygga ett nytt polishus och har av Borlänge kommun fått förslag på möjliga platser. Den plats man beslutat sig för att bygga på är ytan mellan Gymnasiegatan och Djäknegatan, bakom Hagaskolan och mittemot Maserhallen.

Anledningen till att polisen i Borlänge behöver bygga ett nytt polishus är att Polismyndigheten växer i hela Sverige och ska fortsätta växa under flera år framåt och att det befintliga polishuset inte lever upp till de krav som finns. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men också om att det finns krav på säkerhet som det befintliga huset inte kan tillgodose.

Frågor och svar:

Uppdaterad 2022-01-05

Varför behövs ett nytt polishus?

Polisen har växt ur polishuset på Wallingatan i Borlänge. Allt fler polisanställda behöver få plats så huset räcker inte till. Det finns också en rad olika krav som ställs på polishus idag som inte fanns när det befintliga polishuset byggdes. Sammantaget innebär detta att det bästa är att bygga ett nytt polishus.

Var ska polishuset byggas?

Myndigheten har en hel del krav på lokalisering och har av Borlänge kommun fått förslag på möjlig plats. Den plats som ansetts uppfylla kraven är ytan vid Gymnasiegatan och Djäknegatan, bakom Hagaskolan – fastighet Gymnasium 2.

Varför har man valt den platsen?

Kommunens roll när någon vill hitta en plats att bygga på är att se över detaljplanen för området. Detaljplanerna för aktuell fastighet beslutades 1955 samt 1958 och möjliggör för byggnation på platsen. Kommunen äger fastigheten och därför startades en s k markanvisning. Beslut om markanvisning av tomten tas av plan- och markchef, enligt de rutiner som finns och är beslutade. Mer information om markanvisningsprocessen går det at läsa här Länk till annan webbplats.

De krav som finns i förfrågan är tex. yta, närhet till E16, tillgängligt för allmänheten och att tomten är relativt byggklar (och därmed även planlagd). Åtgärd kan behöva göras för närliggande gång- och cykelvägar.

Kommunens roll i byggprojektet?

Kommunen har markanvisat till Hemsö för att möjliggöra byggnationen av ett polishus.
En markanvisning innebär att en byggherre får rätt att, utan konkurrens och under en begränsad tidsperiod förhandla med kommunen för att bebygga ett visst markområde som kommunen äger. Markanvisningen formaliseras genom ett avtal mellan kommunen och byggherre. Avtalet reglerar rättigheter, skyldigheter och kostnadsfördelning mellan parterna för den process som föregår ett lov att bebygga marken.

Plan- och markchef har delegation att skriva på markanvisningsavtalet vilket gjordes i juni 2020 samt förlängning i december 2021.

En markanvisning tidsbegränsas beroende av om detaljplan finns och stämmer med planerad byggnation eller om detaljplan behöver upprättas eller ändras. En markanvisning ges på den mark som kommunen äger.

Under markanvisningstiden tar byggherre fram det underlag (ritningar och beskrivningar av byggnad och utemiljö) som behövs för att lämna in om ett bygglov. Mer information om bygglovsprocessen går att läsa på borlange.se Länk till annan webbplats.

Markansvisningsavtalet för denna fastighet sträcker sig till december 2022.

Har det gjorts någon risk- och konsekvensanalys?

I de processer som finns kring markanvisning och bygglov hanteras de frågor som berör placering, omgivning osv. Ytan bedöms vara planlagd för ändamålet och ytterligare utredningar anses därför inte vara nödvändiga.

I bygglovet prövas markanvändningen utifrån detaljplanen. Grannar hörs endast om bygglovet bedöms behöva ske med avvikelse mot detaljplanen.

Om överklagan inkommer hanteras det enligt process.

Hur och när har information om planerna gått ut?

Att planera och bygga ett polishus efter dagens önskemål och krav kräver sin planering och är till stor del ett sekretessbelagt arbete. När informationen skulle bli offentlig bestämdes av polismyndigheten.

Informationen om platsen offentliggjordes den 1 juli 2020 i samråd mellan polismyndigheten, kommunen och den upphandlade entreprenören Hemsö. Informationsordningen var enligt följande:

  1. 2020-07-01 kl. 09:00 Polisens verksamhet 
  2. 2020-07-01 kl. 10:00 kommunens verksamhet (skolan)
  3. 2020-07-01 kl. 12:00 närmaste grannar till den berörda tomten 
  4. 2020-07-01 kl. 13:00 press och övriga 

Informationsbrev delades ut till adresserna markerade på kartan:

Karta med markering för informerade fastigheter.

Karta med markering för informerade fastigheter.

I informationen till grannar finns kontaktuppgifter till plan- och markchef på kommunen samt frågor och svar.

Informationen till skola gick genom skolchef.

Vilken typ av verksamhet kommer att finnas i det nya polishuset?

Förutom utryckningsverksamhet, områdespolisverksamhet och utredningsverksamhet kommer det att finnas en reception för passhantering och andra ärenden. Det kommer precis som i det befintliga huset även att finnas en arrest. Polishuset blir en av huvudstationerna i Dalarna och kommer att inrymma verksamhet som hanterar många ärenden över hela Dalarnas yta.

Kommer de närmaste grannarna att bli störda av sirener?

Sirener ska bara användas när det behövs, vilket främst är för att varna andra trafikanter på vägen. I de flesta fall befinner sig patrullbilen redan ”ute på stan” vid en utryckning, så de som bor grannar med polishuset löper lika liten risk att störas av sirener som de flesta andra i Borlänge.

När byggs det nya polishuset och hur kommer det att se ut?

Polishuset beräknas att stå klart under 2024, men det beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten.

Frågor angående illustrationer, tidplaner och annat som har med själva byggprojektet och polisens verksamhet att göra hänvisas till polismyndigheten.
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Kommunen kommer att följa processen och så långt det är möjligt minimera olägenheter under byggtiden. Information om projektet kommer att finnas här på: borlange.se/borlangevaxer

På Hemsös webbsida finns information om tidigare likande projekt. https://www.hemso.se/projekt/rattsvasende/ Länk till annan webbplats.

Polisen bygger nytt polishus även i Sälen, hur påverkar detta bygget i Borlänge?

Inte alls. Polismyndigheten är i en expansiv fas där fler poliser ska utbildas och fler civil personal anställas. Fram till 2024 ska polisen bli cirka 38 000 anställda i hela Sverige. Självklart påverkar det polisen i Dalarna också, vilket är mycket positivt. Det ställer dock krav på att det måste finnas utrymme för medarbetarna, att det finns plats för nya fordon och så vidare. Därför bygger polisen nya polishus på flera ställen i länet ungefär samtidigt.

Länk till polismyndigheten samt hyresvärd Hemsö:

polisen.se Länk till annan webbplats.

hemso.se Länk till annan webbplats.