Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Wallintorget

Inbjudan till markanvisning gällande del av fastigheten Borlänge 43:1 (Wallintorget).

Wallintorget är beläget i centrala delarna av Borlänge med mycket nära avstånd både till restauranger, affärer och resecentrum. Borlänge kommun har detaljplanelagt Wallintorget till bostäder med möjlighet till byggnation i 5 våningar samt handel och kontorsändamål i bottenvåning. Idag används Wallintorget som parkeringsyta men kommunen hoppas att platsen bebyggs på ett stadsmässigt sätt och bidrar till att ge staden värden. Kommunen kommer i utvärderingen av inkomna anbud att premiera förslag som fokuserar på gestaltning samt hållbart byggande och boende. Fastigheten kommer efter genomförd fastighetsbildning att säljas till ett fast pris om 9 975 000 kr.

Anbud skall vara Strategi och exploateringskontoret till handa senast 28 mars 2024. Viktig information i form av inbjudan till markanvisningen samt bilagor finns nedan.

Tidplan

Preliminär tidplan för markanvisningen.

  • Inbjudan till markanvisning: dec 2023
  • Sista dag för inlämning av frågor: 2024-03-07
  • Sista dag för publicering av svar: 2024-03-12
  • Anbud ska vara inlämnade till kommunen senast 2024-03-28
  • Utvärdering av inkomna anbud: april 2024
  • Redovisning av vinnande anbud: april/maj 2024
  • Markanvisningsavtal tecknas: maj/juni 2024