Borlänge kommuns logotyp

Dammyran, bostadsexploatering för småhustomter

Kommunen och Borlänge energi förbereder utbyggnad av nytt bostadsområde ovanför Dammyran Skräddarbacken

I Borlänge kommun finns ett behov av villatomter och Borlänge kommun arbetar med att ta fram tomter som kan erbjudas via den kommunala tomtkön. Ett led i det arbetet är att genomföra gamla antagna detaljplaner. Detta är verkställighet av tidigare genomförd planering. Dammyran och Buskåker är exempel på detta.

När det gäller Dammyran har det varit stort intresse från Borlängebor, frågor om processen har kommit till kommunen.

Området som nu ska bebyggas i Skräddarbacken är planlagt och planen fastställdes 1982 i samband med att andra delar av Skräddarbacken detaljplanerades. Även om detaljplanen är äldre så är den fortsatt gällande och giltig. Detaljplanen är demokratiskt prövad och avvägd utifrån då gällande lagstiftningar. De avvägningar som då gjordes bedömer kommunen fortfarande är korrekta.

I nu gällande översiktsplan finns ingen målsättning eller plan för fortsatt utbyggnad bortanför Dammyran utöver redan antagna och gällande detaljplaner. Framtida ställningstagande för detta kan aldrig utlovas i förtid utan det är då en planprocess som prövas politiskt.

Info om projektet:

Projektet är fortfarande i projekteringsfasen. Utkast på projekteringshandlingar finns längst ned på sidan. Då projektet fortfarande befinner sig i projekteringsfasen kan dessa komma att ändras.

Utbyggnaden kommer att möjliggöra 20 småhustomter som kommunen avser att sälja genom tomtkön.

En ny gata planeras som en förlängning av Skräddarbacksvägen bort till nya området.

Längden på nya gatan är ca 400 meter och blir smalare än den befintliga Skräddarbacksvägen. Exakt bredd på gatan utreds fortfarande. Gatan fram till nya området kommer inte ha gatubelysning. I korsning vid nya bostadsområdet samt på gatorna inne i nya bostadsområdet kommer det vara gatubelysning.

Planerad hastighet är 40 km/h.

Kommunen har fått många frågor om gatans placering. Den nya gatans sträckning ligger mellan det redan bebyggda området (kv Margareta) och befintlig väg förbi sjön, ca 40 meter från strandlinjen vid badplatsen. Placering och höjd på gatan följer detaljplanen. Höjden är anpassad i terrängen och körbanan ligger efter hela sträckningen lägre än tomtgränserna vid befintlig bebyggelse vid kv Margareta gör. På större delen av sträckan är höjdskillnaden ca 1,5-2 meter mellan befintliga tomtgränser och körbana.

Planerad gata kommer att ha en sträckning som ligger längre från badplatsen än vad nuvarande väg gör och bedöms ha få trafikrörelser då det rör sig om en bostadsgata med 20 villor. Trafikmängden på den nya gatan motiverar inte farthinder eller annan åtgärd.

Gång- och cykeltrafik från det nya området avses ledas mot befintligt gång- och cykelvägnät genom kv Margareta. Sedan tidigare finns ett servitut som ger kommunen rätt att använda samfällighetens mark för detta ändamål.

Den gamla vägen som går intill badplatsen är idag en vägsamfällighet som kommunen har tagit över drift och ansvar för sedan 1978. Vägen avses vara kvar i form av rekreationsstråk men inte vara körbar för fordon. Detta gäller sträckan förbi badplatsen som ersätts av den nya gatan.

Badplatsen kommer att finnas kvar. Genom omdragning av vägen kommer biltrafiken närmast badplatsen att hamna längre bort jämfört med idag. En parkeringsplats utreds nu till badet i närheten av korsningen Skräddarbackvägen/Pligg Eriks väg, detta för att göra badet säkrare och samla ihop bilarna före badplatsen. Parkeringsplatsen avses iordningsställas på allmän plats i enlighet med detaljplan. Räddningstjänstens framkomlighet till badplatsen ska säkerställas, sträckning utreds.

Naturvårdsinventering är utförd på området.

En avverkning och gallring av skogen kommer att genomföras i området under 2021.

Byggnation av gator och ledningar beräknas starta 2021. Tomterna säljs via tomtkön och planeras att bjudas ut under 2022.

För mer information kontakta

Borlänge kommun via servicecenter 0243-74 000