Borlänge kommuns logotyp

Nya Gylle skola

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga om Gylle skola.

Hur länge kommer bygget att pågå?

Preliminär byggtid är 2020-2026. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2022/2023.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"

Månadsbrev från byggentreprenören SkanskaPDF

Just nu

Här finns den senaste informationen om vad som händer kring ombyggnationen av Gylle skola.

2021

v.8
Aktuella störningar & risker
Schaktarbeten pågår och ger ökad lastbilstrafik på Idrottsvägen. Det är många ton schaktmassor som ska transporteras bort och vissa tider förekommer det höga ljud samt att en del vibrationer i mark kan upplevas. Detta är ett kontrollerat moment där grus och sten packas ihop för att bättre kunna bära tyngden från husen som ska byggas.

Vi alla som arbetar i projektet önskar att avspärrningarna runt arbetsplatsen respekteras. Dessa finns för att skydda Er och Era nära och kära. Utöver de fysiska avspärrningarna önskar vi även att Ni är försiktiga då Ni befinner Er i närheten av fordon som åker på kringliggande vägar runt om Gylle Skola. Ett bra tips är att
söka ögonkontakt med chauffören. På så vis visar Ni tydligt för chauffören att Ni finns och att fordonet ska iaktta försiktighet.

v.5 Byggprojektet forlöper enligt plan.

 

 

 

2020
v. 51 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. onsdag v.52
Avspärrningarna på Idrottsvägen blir kvar under första halvan av v.52 då arbetet inte är helt klart ännu.

v.50 Fortsatt avstängning på Idrottsvägen t.o.m. v.51.
Pågrund av förseningar i leverans kommer avspärringarna på Idrottsvägen finnas kvar under v.50 och 51.

v.49 Projektet fortlöper enligt plan
Den brand som utbröt i en byggnad på Gylle skola 29 november påverkar inte projektet.

v.48
Avstängning Idrottsvägen v.49
Från och med måndag 30/11 och minst en vecka framåt kommer Idrottsvägen stängas av för trafik. Detta görs för att kunna koppla på ledningar i marken under vägen för vatten och avlopp till Byggnad 1, detta är ett viktigt arbete för fortsatt produktion av byggnaden.

Nedan finns en TA-plan. Den beskriver hur omdirigering av trafiken kommer att ske. Det kan tyckas att vi leder om trafiken långt bort och att det finns närmare väg men detta är gjort för att projektet inte ska skapa en högre trafikbelastning på lantmäterigatan/vårfrugatan än nödvändigt. Området är öppet för gång- och cykeltrafik.

TA-plan, omdirigering av trafikPDF

v.46
Byggnationsarbetet påbörjat enligt plan.

v.43
Planerat startdatum 9/11.
När själva byggnationen påbörjas kommer aktiviteten i området att öka. Detta innebär mer byggtrafik och ökad ljudnivå under dagtid. De tider som gäller för bygget är normala arbetstider 07:00-17:00. Byggtrafiken leds in/ut via Idrottsvägen.

v.42
Första spadtag etapp 1
Nyhet: Historiskt spadtag i Gylle  
Illustrationer byggnader etapp 1

Bilder från spadtaget finns längre ner på sidan.

v. 38
Projektet är inne i en mycket intensiv planeringsfas och det innebär att just nu händer det inte så mycket på plats på skolområdet. Samma tidplan som innan gäller och planerad byggstart är under oktober månad.

Breddning av Idrottsvägen klar.

v.35
Breddning av Idrottsvägen pågår och innebär att det är begränsad framkomlighet i området.
Arbetet med utemiljö vid evakueringsbyggnaden, breddning av Vårfrugatan och Moråkersvägen samt arbetet med parkeringar vid skolan är genomfört.

v.29-31
Arbete med utemiljö vid evakueringsbyggnaden.

v. 26
Bygglov godkänt, överklaganstiden slut. Fortsatta förberedelser pågår inför byggstart i höst.

Förbättringsåtgärder pågår på Idrottsvägen, Vårfrugatan och Moråkersvägen samt parkeringar vid skolan. Begränsad framkomlighet.

v.22
Rivningsarbete fortsätter och illustrationsbilder på nya skolan presenteras.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"

Skiss på rivning etapp 1

Elever från Gylle skola med vid första spadtaget

Elever från Gylle skola hjälpte till att ta de första spadtagen.

v.20
Rivning av byggnader etapp 1 påbörjas.

v.18-19
Rivningslov godkänt
Skanska inflyttade i byggbodar

v.14
Rivningslov beviljat

v.12-13
Skanska påbörjar etablering av byggbodar intill fotbollsplanen.

v.10
Flytt av verksamhet till evakueringsbodar, för etapp 1, genomförs.

v.7
Bygglovsansökan inlämnad.
Rivningslovsansökan inlämnad.

Frågor och svar: Den 22 januari 2020 hölls ett första möte med de grannar som bor i direkt anslutning till skolans tomt. Vi har sammanställt ett dokument med de frågor samt svar som summerades under mötet.

Frågor och svarPDF

Januari-februari 2020
Arbete med intern samverkan, projekteringsarbete för bygglovshandlingar, samt tidplanearbete pågår.

2019

v. 51
Gylle skolgata stängs av för trafik från den 20/12.

v.49-50
Arbetet med transformatorn fortgår. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.
Borlänge kommuns entreprenör Skanska bereder just nu marken för evakueringen och detta kommer att pågå under december.

v.46-47
Kommer Skanska att täcka av yta där evakueringen kommer att stå för att säkra marken från tjäle så att dom kan arbeta senare i vinter.
Det kommer att innebära instängsling av området där evakueringen kommer att stå.
Verksamheten kommer inte att påverkas och inga vägar kommer att stängas av.

v.47
Borlänge Energi kommer att ställa en portabel transformator på markytan bakom Lågstadiet Solgård och grusparkering vi ishallen. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.