Borlänge kommuns logotyp

Mats Knuts

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende, lokaler för hemtjänst och dagverksamhet samt centralkök planeras att byggas i området Mats Knuts.

Fakta: Mats Knuts

Vad som ska byggas

I projektet Mats Knuts ska förskola, äldreboende, centralkök samt lokaler för hemtjänst och dagverksamhet byggas. Även 26 trygghetsboenden planeras att byggas av entreprenören Vectura Fastigheter AB i anslutning till nybyggnationerna i området.

Äldreboendet kommer att rymma 108 lägenheter och förskolan planeras för ca 180 barn. Det planerade storköket ska, utöver att förse verksamheten på Mats Knuts med måltider, även försörja andra verksamheter i kommunen.

En viktig del i projektet är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och samtidigt nyttja lokaler och funktioner tillsammans.

Borlänge kommun har tecknat ett överlåtelseavtal med Vectura Fastigheter AB om att uppföra byggnader om totalt 12 500 kvm i området Mats Knuts. Borlänge kommun har tecknat hyresavtal för verksamhetsytorna om ca 11 000 kvm. Kommunal verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaderna är äldreboende, förskola, lokal för dagverksamhet, hemtjänst och storkök.

När beräknas projektet starta?

När byggnationen beräknas starta går i dagsläget inte att säga då det pågår en process kring detaljplanen.

Status på projektet

Detaljplanearbete pågår

Ett första förslag till detaljplan togs fram mellan 2016-2018
som antogs i byggnadsnämnden i april 2018. Länsstyrelsen överprövade
antagandebeslutet med hänsyn till att bullersituationen bedömdes vara olämplig
vid centralkökets leveransytor och förskolans utemiljö. Kommunen överklagade
Länsstyrelsens överprövning men detta överklagande återkallades i maj 2019.
Dessutom överklagades detaljplanen av sakägare.

En ny detaljplaneprocess påbörjades därför under våren 2019 och ett första informationsmöte genomfördes 17 juni 2019. Detaljplanen har varit på samråd, granskning och antogs av samhällsbyggnadsnämnden i maj 2020.

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen 2020

Mark- och miljödomstolen upphäver Borlänge kommuns beslut att anta detaljplanen. Kommunen söker nu prövningsrätt för att kunna överklaga beslutet.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglovet antas och därefter kan byggprocessen starta.

Läs mer om planprocessen

Visionsbilder på Mats Knuts

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder över byggnationen i Mats Knuts tagits fram. Planbestämmelserna i förslaget styr utformningen på ett sätt så att de smälter in i stads- och landskapsbilden. Val av fasad- och takmaterial är därför viktiga för att byggnadens utformning ska knyta an till den befintliga bebyggelsen i området.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Skräddarbacksvägen. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild – vinkel från Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.