Borlänge kommun

Pågående detaljplaner

På dessa sidor hittar du alla de detaljplaner där det givits ett uppdrag till plan- och byggkontoret att påbörja planarbete.

En detaljplan reglerar markanvändningen och är juridiskt bindande, det innebär att detaljplanen talar om vad marken får användas till. Till exempel om ett område får bebyggas med bostäder, kontor eller om det ska kunna nyttjas av allmänheten som park. Eller något helt annat.

Under respektive detaljplan finns information om vad det är som planeras och vilken status projektet har.

I en del detaljplaner finns det handlingar att ta del av, i andra har det endast givits ett uppdrag och arbetet har ännu inte startat.

Arbetet kan också vara vilande i väntan på diverse utredningar eller andra beslut som påverkar processen.

Gällande detaljplaner

Letar du efter kommunens detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du dem genom att klicka på länken Kommunens gällande detaljplaner.