Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

599 Detaljplan för Rubanken 10

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 599

Vad planeras?

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som i huvudsak syftar till att ändra en del av kommunal parkmark till kvartersmark. Då kan marken överföras till fastigheten Rubanken 10 och användas till parkering. Detaljplanen tillåter användningarna besöksanläggningar, verksamheter, kontor, samt detaljhandel.

Planerad byggstart?

Parkeringen är redan befintlig, detaljplanen ska säkerställa befintliga förhållanden

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Detaljplanen var ute på samråd 18 juni – 30 juli 2021. Nu pågår bearbetning av handlingarna inför granskning som planeras under hösten.

Handlingar i ärendet