Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

628 Detaljplan för Matsknutsgårdarna 1:3 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 628

Vad planeras?

I projektet Mats Knuts ska förskola, äldreboende, centralkök samt lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet byggas. Även 26 trygghetsboenden planeras att byggas av entreprenören Vectura Fastigheter AB i anslutning till nybyggnationerna i området.

Äldreboendet kommer att rymma 108 lägenheter och förskolan planeras för ca 180 barn. Det planerade storköket ska, utöver att förse verksamheten på Mats Knuts med måltider, även försörja andra verksamheter i kommunen.

En viktig del i projektet är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och samtidigt nyttja lokaler och funktioner tillsammans.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet

Detaljplanen antogs 2020 och samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet att anta detaljplanen i mars 2021.

Kommunen avser att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. 

Visionsbilder på Mats Knuts

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder över byggnationen i Mats Knuts tagits fram. Planbestämmelserna i förslaget styr utformningen på ett sätt så att de smälter in i stads- och landskapsbilden. Val av fasad- och takmaterial är därför viktiga för att byggnadens utformning ska knyta an till den befintliga bebyggelsen i området.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild - vinkel från befintlig bebyggelse vid Skräddarbacksvägen. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.

Visionsbild Mats Knuts

Visionsbild – vinkel från Mats Knuts väg. Observera att bilden är en vision på hur byggnationen kan komma att se ut.