Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

636 Detaljplan för Forsa 46:133

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 636

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Inbjudan till samråd om detaljplan

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som ger möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Forsa 46:133 m.fl. Med användningsbestämmelsen transformatorstation (E1) säkerställer även detaljplanen befintlig transformatorstations placering inom fastigheten Forsa 46:135. Detaljplanen begränsar tillåten höjd på framtida bebyggelse för att den ska anpassas till närliggande bebyggelse.

Planområdet ligger inom stadsdelen Forssa och ligger i korsningen Älvåsgatan-Gammelgårdsvägen. Planförslaget följer rekommenderade inriktningar i gällande översikts­plan och den fördjupad översiktsplan för tätorten. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under rådande omständigheter så kommer inget fysiskt samråds­möte att anordnas. Däremot så uppskattar vi om ni kontaktar kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se om ni har frågor eller vill inkomma med information m.m.

Samrådshandlingarna (finns nedan) tillgängliga under tiden 24 juni 2021 – 13 augusti 2021 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 13 augusti 2021. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se.

Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster om att detaljplaneförslag finns tillgängligt enligt ovanstående. Om berörd fastighet övergått till ny ägare ska denna underrättelse förmedlas till den nya ägaren av fastigheten.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN