Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

266, 404 och 409 Upphävande av tomtindelningsbeslut

Ändring av detaljplan för:
1. Område söder Kv. Guldsmeden (266)
2. Del av Kv Tolvmannen, Matsolsgården och Guldsmeden (404)
3. Del av Kv Boktryckaren mm (409)

Arbete pågår med att ändra detaljplaner för att upphäva tomtindelningsbestämmelser i gällande detaljplaner för fastigheterna Boktryckaren 9, 16 och 17 samt Borlägne 43:19. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 25 augusti – 30 september 2021. Nu pågår bearbetning av handlingarna.

Beslut om tomtindelning gäller sedan 2011 som planbestämmelser i gällande detaljplan. För att kunna ta bort tomtindelningsbestämmelserna behöver därför gällande detaljplan ändras. Utöver att tomindelningsbeslutet upphävs ändras inga andra bestämmelser i detaljplanerna.

Tomtindelningsbestämmelsen säger att hela Boktryckaren 9, 16 och 17 ska utgöra 1 fastighet. Detta har frångåtts vid utbyggnaden av kvarteret och ändringen av detaljplanen innebär att denna inaktuella planbestämmelse tas bort. Detta möjliggör för fastighetsreglering inom kvarteret och att nuvarande fastighetsindelning inte längre blir planstridig. Framtida fastighetsregleringars lämplighet prövas av lantmäteriet.

Handlingar i ärendet