Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

266, 404 och 409 Upphävande av tomtindelningsbeslut

Ändring av detaljplan för:
1. Område söder Kv. Guldsmeden (266)
2. Del av Kv Tolvmannen, Matsolsgården och Guldsmeden (404)
3. Del av Kv Boktryckaren mm (409)

Arbete pågår med att ändra detaljplaner för att upphäva tomtindelningsbestämmelser i gällande detaljplaner för fastigheterna Boktryckaren 9, 16 och 17 samt Borlägne 43:19. Förslaget sänds nu ut på samråd.

Beslut om tomtindelning gäller sedan 2011 som planbestämmelser i gällande detaljplan. För att kunna ta bort tomtindelningsbestämmelserna behöver därför gällande detaljplan ändras. Utöver att tomindelningsbeslutet upphävs ändras inga andra bestämmelser i detaljplanerna.

Tomtindelningsbestämmelsen säger att hela Boktryckaren 9, 16 och 17 ska utgöra 1 fastighet. Detta har frångåtts vid utbyggnaden av kvarteret och ändringen av detaljplanen innebär att denna inaktuella planbestämmelse tas bort. Detta möjliggör för fastighetsreglering inom kvarteret och att nuvarande fastighetsindelning inte längre blir planstridig. Framtida fastighetsregleringars lämplighet prövas av lantmäteriet.

Underrättelse om samråd om detaljplan

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 25 augusti – 30 september 2021 på kommunens hemsida www.borlange.se samt på Palladium vid Sveatorget (entréplanet).

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 30 september 2021. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Planförslagen överensstämmer med gällande översiktsplan. Ändringarna av detaljplanerna handläggs med förenklat förfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2016. Det innebär att planerna kan antas av samhällsbyggnadsnämnden efter samrådet om det inte inkommit några synpunkter som föranlett en väsentlig ändring av förslagen. Antagande beräknas kunna ske tidigast i oktober 2021. Samrådet är därför det enda tillfälle där det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslag finns tillgängligt enligt ovanstående. Om berörd fastighet övergått till ny ägare ska denna underrättelse förmedlas till den nya ägaren av fastigheten.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Samrådshandling_plankarta_266.pdf 30 MB 2021-08-24 06.48
2. Samrådshandling_Planbeskrivning_ändring av dpl 266.pdf 1.1 MB 2021-08-24 06.49
3. Samrådshandling_plankarta_404.pdf 21.3 MB 2021-08-24 06.49
4. Samrådshandling_Planbeskrivning_ändring av dpl 404.pdf 1 MB 2021-08-24 06.50
5. Samrådshandling_plankarta_409.pdf 15.8 MB 2021-08-24 06.50
6. Samrådshandling_Planbeskrivning_ändring av dpl 409.pdf 1 MB 2021-08-24 06.50
7. Tomtindelningsbeslut_Aktnr 2081_2753.pdf 1.3 MB 2021-08-24 06.50
8. Detaljplan_Planbeskrivning_266.pdf 1.6 MB 2021-08-24 06.50
9. Detaljplan_Planbeskrivning_404.pdf 129.8 kB 2021-08-24 06.50
10. Detaljplan_Planbeskrivning_409.pdf 115.5 kB 2021-08-24 06.50