Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

641 Detaljplan för Bro 4:10

Karta över området som detaljplanen avser

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 641

Vad planeras?

Detaljplanen möjliggör bostäder inom fastigheten Bro 4:10. Bebyggelsen ska anpassas till kulturmiljön och angränsande bebyggelse. Befintlig transformatorstation inom Bro 4:7 och del av Bro 4:10 säkerställs genom planläggningen.

Aktuellt projekt innebär att ett gruppboende med sex stycken lägenheter med särskild service för vuxna enligt LSS uppförs. Gruppbostaden är till för personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. I dagsläget finns det få gruppbostäder i södra Borlänge och ingen i stadsdelen Bro.

Planerad byggstart?

Preliminär byggstart är hösten 2022.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av granskningshandlingar pågår.

Vad händer på platsen just nu?

Vecka 40 kommer geotekniska utredningar att genomföras.

Samrådshandlingar

Vanliga frågor och svar

Varför ska ett nytt boende byggas?

Verksamheten har svårigheter att tillgodose alla behov i befintliga enheter och behovet av platser ökar.

Hur ser tidplanen ut?

Detaljplanen var ute på samråd 25 augusti – 30 september, granskning planeras ske i november och antagande under första kvartalet 2022. Ansökan om bygglov beräknas lämnas in under andra kvartalet 2022.