Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

641 Detaljplan för Bro 4:10

Karta över området som detaljplanen avser

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 641

Vad planeras?

Detaljplanen möjliggör bostäder, aktuellt projekt avser en gruppbostad med sex stycken lägenheter.

Planerad byggstart?

Preliminär byggstart är hösten 2022.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2021 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna gruppbostäder.

Planuppdrag PDF

Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar.


Vanliga frågor och svar

Varför ska ett nytt boende byggas?

Verksamheten har svårigheter att tillgodose alla behov i befintliga enheter och behovet av platser ökar.

Hur ser tidplanen ut?

Detaljplanearbetet har påbörjats och beräknas vara på offentligt samråd hösten 2021 och antas under våren 2022. Ansökan om bygglov beräknas lämnas in under våren 2022.