Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Bäckelund - Detaljplan för Utsättaren 1 och Lantmätaren 1 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Utsättaren 1 och Lantmätaren 1 m. fl. inom Bäckelund i Borlänge kommun, Dalarnas län

Kommunens plannummer: 654

Vad planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändningen industri, verksamheter och tekniska anläggningar, en expansion av Lantmätaren 1, ökad byggrätt inom Utsättaren 1, Lantmätaren 1 och Lantmätaren 2, nya lägen för in- och utfarter samt säkerställa Lusbäckens grönstråk.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen är på granskning under tiden 14 februari till 13 mars.

Underrättelse om granskning

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Handlingarna finns att ta del av nedan. De finns även tillgängliga på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och på biblioteket vid Sveatorget (1tr). Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen, och ska vara kommunen tillhanda senast 13 mars 2024.Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller i brev till

Samhällsbyggnadssektorn
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Tänk på postgången, Postnord har varannandagsutdelning.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar i ärendet

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag