Borlänge kommun

Översiktskarta

Bäckelund - Detaljplan för Utsättaren 1 och Lantmätaren 1 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Utsättaren 1 och Lantmätaren 1 m. fl. inom Bäckelund i Borlänge kommun, Dalarnas län

Kommunens plannummer: 654

Vad planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändningen industri, verksamheter och tekniska anläggningar, en expansion av Lantmätaren 1, ökad byggrätt inom Utsättaren 1, Lantmätaren 1 och Lantmätaren 2, nya lägen för in- och utfarter samt säkerställa Lusbäckens grönstråk.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 14 februari till 13 mars 2024. Nu pågår framtagande av antagandehandlingar.

Handlingar i ärendet

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag