Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Markanvisningsavtal för Moroten 1

Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Den nuvarande lokalen på Bullermyren inte är optimal för ändamålet och kommunen har nu skrivit ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för fastigheten Moroten 1, bredvid Tennishallen.

Vart hittar jag information om tider och annat rörande projektet?

Svar: Du kan alltid hitta den senaste informationen här på: borlange.se/borlangevaxer

Vilket är det nya förslaget?

Svar: Det nya förslaget innebär att den byggnad som idag används av Islamiska förbundet på Bullermyren bredvid Tennishallen rivs. Byggnaden är i mycket dåligt skick. Kommunen säljer marken till pris, fastställt genom extern värdering. På tomten kan sedan islamiska förbundet bygga en ny byggnad.

Vad menas med ett markanvisningsavtal?

Svar: Markanvisningsavtalet innebär att förbundet under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om förutsättningarna för att uppföra ny lokal på den utsedda platsen.

Varför just den platsen?

Svar: Detta är en plats som redan idag används som islamiskt center. Här finns en yta som lämpar sig bra till föreningsverksamhet. Platsen har tidigare utretts i ett planprogram som konstaterade att platsen har många kvalitéer som lämpar sig för den är typen av verksamhet. Platsen är central och påverkar inte direkt någon annan verksamhet i området.

Hur har marken tilldelats?

Svar: Kommunen tilldelar marken via förfarandet direktanvisning. Detta förfarande beskrivs i kommunens riktlinjer för markanvisning. En direktanvisning innebär att ett markområde av särskilda skäl anvisas till en utvald byggherre.

Vem betalar det här?

Svar: Islamiska förbundet betalar de kostnader som uppstår i och med upprättandet av detaljplanen. Detta regleras i ett avtal mellan förbundet och kommunen. I ett nästa steg säljer kommunen marken till islamiska förbundet till pris fastställt genom extern värdering.

Kostnaderna som förbundet betalar innefattar:

  • Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar.
  • Islamiska förbundet köper marken i byggklart skick. Markpriset har fastställts genom en värdering. Värderingen presenterar ett värde på marken i byggklart skick, vilket innebär att befintlig byggnad behöver rivas. Rivningen bekostas därför av kommunen.
  • Islamiska förbundet bekostar byggnation av ny lokal.
  • Idag okända kostnader kan uppkomma under planprocessen, fördelning av dessa hanteras i senare avtal i de fall de uppkommer.

Hur ser kommunen på att Islamiska förbundet önskar bygga ett islamiskt center?

Svar: Islamiska förbundet i Borlänge har många medlemmar och har uttryckt ett behov av större lokal för sin verksamhet. Processen inleddes med en ansökan om planbesked som resulterat i ett planuppdrag. Utifrån planuppdraget har planarbete påbörjats. Ärendet hanteras enligt kommunens rutiner för detaljplaneärenden.

Vilka kommer besöka det nya islamiska centret?

Svar: Medlemmar samt gäster till Islamiska förbundet i Borlänge.

Hur kommer den nya byggnaden att se ut?

Svar: Den nya byggnaden föreslås vara på två våningar med en byggnadsarea på ca 1200 kvm och ska anpassas till omgivningen. Exakt utformning utreds under planprocessen och kommer presenteras under kommande plansamråd.

Vilken verksamhet kommer att bedrivas i centret?

Svar: Samma verksamhet som idag bedrivs i de befintliga lokaler på platsen. Aktiviteter i samband med olika högtider, tex. Ramadan och Eid, Fredagsbön, begravningsceremonier, barn- och ungdomsverksamhet och studiecirklar.

Kommer det vara böneutrop?

Svar: Islamiska förbundet i Borlänge har idag inga böneutrop utanför sina lokaler och de har heller inte i dagsläget planer på utvändiga böneutrop. För att utföra böneutrop utvändigt krävs tillstånd av polisen precis som vid annan verksamhet som ianspråktar offentlig plats. I sådana beslutsärenden hör polisen också kommunen.

Blir det verksamhet utanför byggnaden också?

Svar: Mindre verksamhet utomhus kan förekomma.

Hur påverkar detta verksamheten i tennishallen?

Svar: Den föreslagna ytan angränsar tennishallen. Eventuell påverkan på parkering och åtkomst till tennishallen utreds i planarbetet. Verksamheten i tennishallen kommer kunna fortgå i lokalen på samma sätt som tidigare.

Vad hände med förslaget att placera det islamiska centret vid Haga kyrkan och stadshuset?

Svar: Lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Utredningen genomfördes först i form av ett planprogram där alternativet att förlägga centret vid stadshuset valdes, främst på grund av det centrala läget, möjligheten att lösa behovet av parkering och att det finns liknande verksamheter i området.

Förslaget ledde aldrig till en antagen detaljplan och kommunen har nu omvärderat valet av plats, eftersom den aktuella ytan vid stadshuset istället utreds för annan markanvändning. Uppdraget vid stadshuset kommer att avslutas och de hittills betalda kostnaderna för planhandläggningen (75% av total planavgift) återbetalas.

Istället prövar kommunen att gå vidare med ett av de förslag som tidigare valdes bort till förmån för området vid stadshuset. Området vid tennishallen uppfyller många av de aspekter som anses viktiga, bland annat det centrala läget, möjlighet att samordna parkering och att verksamheten förläggs i ett område med flera andra besöksverksamheter.