Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Detaljplan för Rubanken 10

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 599

Vad planeras?

Uppdatera detaljplanen efter rådande förhållanden samt öka exploateringsgraden

Planerad byggstart?

Parkeringen är redan befintlig, detaljplanen ska säkerställa befintliga förhållanden

Status på projektet?

Inbjudan till samråd om detaljplan - Detaljplan för Rubanken 10 m.fl. inom Södra Backa

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som i huvudsak syftar till att ändra en del av kommunal parkmark till kvartersmark. Då kan marken överföras till fastigheten Rubanken 10 och användas till parkering. Detaljplanen tillåter användningarna besöksanläggningar, verksamheter, kontor, samt detaljhandel. Användningen för den allmänna platsmarken är gata. En högre byggnadshöjd kommer att tillåtas men ytan som får bebyggas blir inte större än vad den är idag.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för tätorten. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingarna (nedan) finns tillgängliga under tiden 18 juni – 30 juli 2021 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), biblioteket vid Sveatorget (1tr).

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 30 juli 2021. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslag finns tillgängligt enligt ovanstående. Om berörd fastighet övergått till ny ägare ska denna underrättelse förmedlas till den nya ägaren av fastigheten.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN