Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Forssa - Detaljplan för Forsa 46:133

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Forsa 46:133 m.fl., inom Forssa

Kommunens plannummer: 636

Vad planeras?

Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Forsa 46:133 m.fl. Planområdet ligger inom stadsdelen Forssa och ligger i korsningen Älvåsgatan-Gammelgårdsvägen. Planförslaget följer rekommenderade inriktningar i gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för tätorten.

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen antogs den 2022-06-08. Antagandebeslutet upphävdes den 2024-03-27 av Mark- och miljööverdomstolen.

Handlingar i ärendet

Antagandebeslut

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag