Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Framtidsdalen - Detaljplan för Vattenparken

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Vattenparken, inom Framtidsdalen

Kommunens plannummer: 563

Vad planeras?

Detaljplanen kommer att möjliggöra bostadsbebyggelse och i viss mån handel. Bebyggelsen ska bland annat skapa ett stadsmässigt formspråk mot Georg Karlssons gata och hänsyn ska tas till angränsande offentliga stråk och Vattenparken. För att kunna bidra till en levande gatu- och parkmiljö förläggs eventuell handel i markplan.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen var ute på samråd 2017.

Innan granskningshandlingar tas fram genomför kommunen en markanvisningsprocess för kvartersmarken som angränsar till Georg Karlssons gata. Markanvisningen pågick mellan 17 december 2021– 23 februari 2022.

Vid frågor som berör detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Handlingar i ärendet

Planuppdrag