Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Hagalund - Detaljplan för Tjärnaskolan

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för Pluto 1 och Lejonet 1 m. fl. (Tjärnaskolan)

Kommunens plannummer: 655

Vad planeras?

En detaljplan håller på att tas fram för att ge möjlighet att bygga ut Tjärnaskolans lokaler, skapa mer yta för skolgård, bättre parkeringslösning och säkrare trafikmiljö i anslutning till skolan. Detaljplanen omfattar fastigheterna Pluto 1, Lejonet 1 och del av Hagalund 1:1. Inom Pluto 1 fanns tidigare en bensinmack som togs bort år 2016.

Planerad byggstart?

Preliminärt 2025.

Status på projektet?

Samråd för detaljplanen pågår 5 juli – 2 september 2024.

Inbjudan till samråd

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådshandlingarna finns att ta del av nedan. De finns även tillgängliga på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och på biblioteket vid Sveatorget (1tr). Frågor hänvisas till kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Välkommen att besöka oss på öppet hus för detaljplanen! Det hålls torsdag den 15 augusti kl 16:30-18:30 i Tjärnaskolans matsal. Kom och gå när du vill inom den utsatta tiden.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen, och ska vara kommunen tillhanda senast 2 september 2024. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller i brev till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö-, plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Tänk på postgången, Postnord har varannandagsutdelning.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast inom granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar i ärendet

Samrådshandlingar

Planuppdrag