Borlänge kommun

Översiktskarta

Islingby - Detaljplan för del av Kälarvet 13:2 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn:

Detaljplan för del av Kälarvet 13:2 m. fl. inom södra delen av Islingby industriområde

Kommunens plannummer: 653

Vad planeras?

Arbetsplatsmark för verksamheter eller industri

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av planförslag pågår. När handlingar finns tillgängliga för samråd kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag