Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Mjälga - Detaljplan för Stolen 1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Stolen 1 och Mjälga 17:3, inom Mjälga

Kommunens plannummer: 630

Vad planeras?

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som ger möjlighet att bygga nya bostäder i korsningen Täppgatan och Mjälgavägen i Mjälga. I aktuellt projekt föreslås flerbostadshus.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 1 februari 2024 till 22 februari 2024. Nu pågår framtagande av antagandehandlingar.

Handlingar i ärendet

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag