Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Ornäs - Detaljplan för Stora Ornäs 1:52

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52, inom Ornäs

Kommunens plannummer: 598

Vad planeras?

Cirka 60 bostäder planeras byggas i området.

Visionsbild

Visionsbild. Bildkälla: White arkitekter AB

Status på projektet?

Planförslaget genomgår en förändring efter att Mark- och miljödomstolen upphävt Borlänge kommuns beslut att anta detaljplanen. Det omarbetade förslaget får en minskad omfattning och område för ny bostadsbebyggelse förläggs utanför strandskyddat område. Bostadsbebyggelsen har fortsatt konceptet loft-living i enlighet med det förslag som vann kommunens markanvisningstävling 2018.

Nästa steg i planprocessen blir en ny granskning.

Handlingar i ärendet

Antagandehandlingar (antagandebeslut upphävt)

Planuppdrag