Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Östermalm – Detaljplan för Bokstödet 14 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för Kvarteret Bokstödet och Bokhållaren 16 inom Östermalm

Kommunens plannummer: 656

Vad planeras?

Detaljplanen omfattar kvarteret Bokstödet som idag är till hälften utbyggt med radhusbebyggelse. Detaljplanen omfattar även fastigheten Bokhållaren 16 som är bebyggd med kontor idag. Förslaget innebär att befintlig radhusbebyggelse bibehålls, och att nytt kontor kan uppföras på marken närmast Siljansvägen som idag är obebyggd. Förslaget möjliggör även en påbyggnad på befintligt kontor i två våningar varav den översta ska vara indragen.

Planerad byggstart?

Tidigast 2024.

Status på projektet?

Samråd för planförslaget pågick 18 december 2023 – 5 februari 2024. Nu bearbetas handlingarna.

Handlingar i ärendet

Samrådshandlingar

Planuppdrag