Borlänge kommun

Översiktskarta

Östermalm - Detaljplan för Boktryckaren 9

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Boktryckaren 9, inom Östermalm

Kommunens plannummer: 639

Vad planeras?

Detaljplan för verksamheter, detaljhandel och kontor på Boktryckaren 9 m. fl., Östermalm i Borlänge. Utökning av befintlig verksamhet.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen har antagits den 2023-06-22. Protokollet anslogs den 2023-06-22. Antagandebeslutet har överklagats och Mark- och miljödomstolen kommer att pröva överklagan.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 funktionsbrevlåda enligt nedan.

Handlingar i ärendet

Antagandebeslut och överklagningsinformation

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag