Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Östermalm – Detaljplan för Bokstödet 14 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för Kvarteret Bokstödet och Bokhållaren 16 inom Östermalm

Kommunens plannummer: 656

Vad planeras?

Detaljplanen omfattar kvarteret Bokstödet som idag är till hälften utbyggt med radhusbebyggelse. Detaljplanen omfattar även fastigheten Bokhållaren 16 som är bebyggd med kontor idag. Förslaget innebär att befintlig radhusbebyggelse bibehålls, och att nytt kontor kan uppföras på marken närmast Siljansvägen som idag är obebyggd. Förslaget möjliggör även en påbyggnad på befintligt kontor i två våningar varav den översta ska vara indragen.

Planerad byggstart?

Tidigast 2024.

Status på projektet?

Detaljplanen är ute på granskning under tiden 27 mars – 17 april 2024.

Underrättelse om granskning

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Handlingar finns att ta del av nedan. De finns även tillgängliga på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och på biblioteket vid Sveatorget (1tr). Frågor hänvisas till kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen, och ska vara kommunen tillhanda senast 17 april 2024. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller i brev till

Samhällsbyggnadssektorn
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Tänk på postgången, Postnord har varannandagsutdelning.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast inom granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar i ärendet

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag