Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Begäran om planeringsbesked för grundskola inom Romme

Vid framtagandet av en detaljplan kan kommunen begära ett planeringsbesked av länsstyrelsen gällande en eller flera av de så kallade ingripandegrunderna. I beskedet ska länsstyrelsen bedöma om åtgärden kan antas innebära att länsstyrelsen kommer upphäva detaljplanen.

Tunets skola är uppförd på 1960-talet och har idag omfattande renoveringsbehov, både invändigt och utvändigt. Ett planarbete för en ny skola intill den befintliga skolan inleddes i november 2019. Med anledning av osäkerhet i fråga om närheten till flygplatsen och risk för tredje man avstannade planarbetet i juni 2021.

Syftet med kommunens begäran till Länsstyrelsen är att få besked om den avsedda markanvändningen strider mot ingripandegrunden enligt 11 kap. 10 § punkt 1, 2 och 5, plan- och bygglagen (avser riksintressen, mellankommunala frågor, människors hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning eller erosion), och få nödvändig information om förutsättningar inför upprättande av detaljplan.

Remisstid 20 maj - 10 juni 2024

Om planeringsbesked begärs innan plansamrådet behöver kommunen ge myndigheter och andra berörda tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkter tillsammans med kommunens kommentarer ska bifogas begäran till länsstyrelsen. Handlingarna finns tillgängliga nedan, samt på Palladium, Sveagatan 21.

Lämna synpunkter

Synpunkter på underlaget lämnas skriftligen till kommunen, och ska vara kommunen tillhanda senast 10 juni 2024. Synpunkter skickas i mejl till planmark@borlange.se eller brev till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar