Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Kommunens plannummer: 660

Vad planeras?

Möjliggöra för bostäder och vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet

Planerad byggstart?

Sommaren 2024

Status på projektet?

Detaljplanen har antagits den 2024-05-30. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet anslagits, såvida ingen överklagat beslutet. Protokollet anslogs den 2024-05-30.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Handlingar i ärendet

Antagandebeslut och överklagningsinformation

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag