Borlänge kommun

Översiktskarta

Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Kommunens plannummer: 660

Vad planeras?

Möjliggöra för bostäder och vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet

Planerad byggstart?

Sommaren 2024

Status på projektet?

Detaljplanen är ute på granskning under tiden 25 mars – 15 april 2024.

Underrättelse om granskning

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Handlingar finns att ta del av nedan. De finns även tillgängliga på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och på biblioteket vid Sveatorget (1tr). Frågor hänvisas till kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till kommunen, och ska vara kommunen tillhanda senast den 15 april 2024. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller i brev till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Tänk på postgången, Postnord har varannandagsutdelning.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast inom granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar i ärendet

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag