Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Södra Borlänge övriga områden - Detaljplan för Hökaren 2 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Hökaren 2 m.fl.

Kommunens plannummer: 662

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till syftar till att möjliggöra en utveckling av det befintliga handelsområdet genom en ökad exploateringsgrad. Användningen föreslås utökas till att förutom handel även innefatta kontor, gym och verksamheter.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2024 till plan- och byggkontoret. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag