Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Fördjupad översiktsplan för Runn

I linje med översiktsplan FalunBorlänge från 2014 börjar nu arbetet med Fördjupad översiktsplan för Runn. Nu bearbetar vi alla inspel från medborgare och föreningsliv som inkommit.

Vad är en Fördjupad översiktsplan?

Planen som ska tas fram är en så kallad fördjupad översiktsplan. Det är ett politiskt dokument som ger riktlinjer för hur Runn och närområde ska utvecklas över kommungränserna de kommande 20 åren. Den ger vägledning i hur man får använda mark och vatten. Översiktsplanen ska fördjupa målbilden i och kring Runn genom att visa hur utvecklingen av området ska ske där natur- och kulturmiljövärdena ska stärkas och området tillgängliggöras för Falu- och Borlängebor samt turister. I FalunBorlänge översiktsplan finns riktlinjer som styr vid planeringen.

Vilket område gäller den fördjupade översiktsplanen?

Planområdet innefattar sjön Runn och angränsande landområden där det finns stort utvecklingstryck, se kartbild nedan.

Karta preliminär avgränsning

Hur ser processen ut fortsättningsvis?

I ett inledande skede samlas kunskap in både från er som bor och vistas i området genom planerarstugor, men också från sakkunniga inom frågor som ska utredas. Under hösten 2018 och under 2019 har underlag samlats in sammanställas och håller nu på att viktas genom att ta fram ett samrådsförslag. I samrådsförslaget görs ställningstaganden och olika intressen vägs mot varandra.

När samrådsförslaget är färdigt (preliminärt kvartal 3, 2021) ställs det ut för samråd. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sammanställs och besvaras synpunkterna och planförslaget bearbetas inför nästa skede som kallas utställning. Även utställningsförslaget ställs ut och det ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Därefter bearbetas förslaget en sista gång inför politiskt antagande.

Enligt preliminär tidsplan kan den fördjupade översiktsplanen för Runn antas kvartal 2, 2022.