Borlänge kommun

Fördjupad översiktsplan för Runn

Borlänge och Falu kommun arbetar tillsammans med en fördjupad översiktsplan för Runn.

Samrådstiden gick ut i december 2021. Kommunerna sammanställer och kommenterar alla synpunkter och förslag som inkom under samrådet i en samrådsredogörelse.

Arbete med att ta fram en granskningsversion av planförslaget pågår under 2023-2024. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om att ställa ut granskningsförslaget. Under utställningen finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget igen.

När granskningstiden är avslutad sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Efter en eventuell bearbetning av förslaget förs det sedan till antagande i Kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Enligt preliminär tidsplan kan den fördjupade översiktsplanen för Runn antas tredje kvartalet 2025.