Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående planprogram

Här hittar du alla de planprogram där det givits ett uppdrag till plan- och markkontoret att påbörja planarbete.

Ett planprogram kan tas fram innan arbete med detaljplan påbörjas. Detta görs i områden där detaljplanearbetet kan väntas bli särskilt komplext pågrund av att det finns många motstående intressen, om området är väldigt stort eller om det av andra anledningar finns orsak att utreda området mer översiktligt och samla in information innan detaljplanearbetet påbörjas. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan ska användas som vägledning för att underlätta efterföljande detaljplanearbete.

På respektive planprogram finns information om vad det är som planeras och vilken status projektet har.

I en del planprogram finns det handlingar att ta del av, i andra har det endast givits ett uppdrag och arbetet har ännu inte startat.

Arbetet kan också vara vilande i väntan på diverse utredningar eller andra beslut som påverkar processen.