Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Planprogram för Barkargärdet

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Bergebo och Faluvägen.

Bakgrund

Området nordväst om Barkargärdet, skogen mellan Bergebo och Faluvägen, har sedan många år tillbaka funnits med i kommunens långsiktiga utvecklingsplaner. Platsen är utpekad i kommunens översiktsplan som planterat bostadsområde inom en 0-10 års period. Läget möjliggör ett nyttjande av befintlig infrastruktur (kommunalt VA, Faluvägen, gator till området) och nya kopplingar kan tillskapas mellan Bergebo/Sjukhuset och Faluvägen.

I dag består området främst av skogsmark. I de södra delarna finns åkermark.

Den 22 februari 2024 gav Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plan- och byggkontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Vad planeras?

Marken inom området för planprogrammet planeras för nya bostäder. Det innebär även nya gator och andra allmänna platser exempelvis parker och ytor för hantering av dagvatten. Huvuddelen av de nya bostäderna planeras bli småhus men området kan också få en viss del flerfamiljshus. Kommunen undersöker även hur förskole- och skolbehovet ska tillgodoses för de nya bostäderna. I planeringsarbetet tas hänsyn till de som redan bor i eller i närheten av området.

Tidplan

Planeringsarbetets preliminära tidplan är:

  • Planuppdrag: 22 februari 2024
  • Samråd för planprogram: 2:a kvartalet 2025
  • Godkännande av planprogram och planuppdrag för detaljplan(er): 4:e kvartalet 2025

Mer information

Planeringsarbetet är nyligen startat och kommunen uppdaterar den här webbplatsen med ny information löpande under arbetets gång. Ett komplett förslag till planprogram med tillhörande beskrivning av konsekvenser kommer att presenteras i samband med samrådet.

Hur kan jag påverka?

Under planprogrammets process bjuder kommunen in länsstyrelsen, andra myndigheter, föreningar och allmänheten till ett samråd. Samrådet är en period under vilket kommunen samlar in yttranden och synpunkter på förslaget, under samrådet anordnar kommunen även ett samrådsmöte dit alla är välkomna.

När planprogrammet är färdigt godkänns det av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Området fortsätter därefter att planeras genom en eller flera detaljplaner. Under de efterföljande detaljplaneprocesserna ges ytterligare möjlighet att påverka planeringen. Planprogrammet kan inte överklagas, däremot kan detaljplanerna överklagas.