Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Planprogram för västra Oberget

En ny stadsdel planeras vid Oberget, norr om Ornäs och öster om E16. Området ligger naturskönt i sluttningen från Oberget med närhet till Ösjön i söder.

Bakgrund

Kommunen arbetar sedan 2016 tillsammans med den största markägaren i området, Lilje Fjäll AB, med att utveckla en ny stadsdel här. Området runt Oberget har sedan många år tillbaka funnits med i kommunens långsiktiga utvecklingsplaner och platsen är utpekad i kommunens översiktsplan som planterat bostadsområde inom en 10-20 års period. Läget möjliggör ett nyttjande av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik i stråket mellan Falun och Borlänge.

I dag består Oberget främst av skogsmark. De södra delarna av området ingår i riksintresset för kulturmiljön Torsångsbygden och ligger nära Ornässtugan. Kommunen äger en av fastigheterna inom området och resterande, större del av marken är privatägd.

Vad planeras?

I den nya stadsdelen, strax norr om Ornäs, föreslås en blandad småskalig bebyggelse i 1-2 våningar i form av en- och tvåbostadshus, radhus men också delar med tätare och något högre bebyggelse. Fullt utbyggt beräknas området rymma cirka 1000 nya bostäder, en skola och troligtvis två förskolor. Utöver bostäder planeras för nya grönytor och mötesplatser. Det nya området planeras med hänsyn till naturen och ambitionen är att tillgängligheten till naturen ska stärkas med nya stråk och funktioner.

Oberget. Inspirationsbild för typ av bebyggelse i den nya stadsdelen

Inspirationsbild för typ av bebyggelse i den nya stadsdelen

Oberget. Inspirationsbild för typ av bebyggelse i den nya stadsdelen

Inspirationsbild för typ av bebyggelse i den nya stadsdelen

Var är vi nu?

Planeringen befinner sig i skedet planprogram. Ett planprogram tas fram för området för att studera hur platsen översiktligt kan utvecklas, dvs hur området kan anslutas till befintliga vägar, vilka ytor som kan exploateras, vilka ytor som ska lämnas som natur och hur ny bebyggelse kan placeras. Inom planprogrammet utreds också förslag till etappindelning och vad för typ av bebyggelse förutom bostäder som kan bli aktuellt, exempelvis verksamheter.

Arbetet med planprogrammet har pågått sedan 2016. Kommunen presenterade ett första förslag under programsamråd 1 i början av 2021. Nu fördjupas materialet och ytterligare utredningar tas fram för att ta ställning till hur området kan utvecklas med hänsyn till bland annat naturvärden, risk, buller och dagvatten. Synpunkterna som inkom under programsamråd 1 är ett underlag till de justeringar som nu görs. I samband med att planprogrammet sänds ut för ett samråd 2 besvaras inkomna synpunkter från samråd 1.

Planen framåt

Nästa steg är att det fördjupade materialet sänds ut på samråd 2. Materialet kommer att visa hur tänkt bebyggelse kan placeras, hur vägar till och inom området kan gå och hur naturvärdena kan skyddas. Under samråd 2 ges närboende och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på materialet. Kommunen planerar för ett samråd 2 under andra kvartalet 2024. Efter samråd 2 görs mindre revideringar av handlingarna innan planprogrammet godkänns, därefter startar detaljplaneprocessen. Programmet kommer då att utgöra ett underlag till kommande detaljplaner.

Tidsplan

  • Kvartal 3 2023 – kvartal 2 2024 komplettering av utredningar
  • Kvartal 1-2 2024 arbete med samrådssvar
  • Kvartal 2-3 2024 arbete med att sammanställa programhandling
  • Kvartal 3 2024 materialet sänds ut för samråd 2
  • Kvartal 4 2024 revideringar inför godkännande
  • Kvartal 4 2024 godkännande av planprogram
  • Kvartal 1 2025 arbete med detaljplaner påbörjas

Frågor och svar

På Obergets västra sluttning planerar kommunen för en ny stadsdel.

Planprogrammet drivs av Borlänge kommunen genom Plan- och byggkontoret tillsammans med fastighetsägaren Lilje Fjäll AB.

Det finns flera privata markägare, den största markägaren är Lilje Fjäll AB. Kommunen äger cirka 10% av marken inom planområdet.

När exakt byggstart sker är svårt att bedöma. Projektet befinner sig i ett tidigt planeringsskede och byggstart är flera år bort.

Kommunen planerar för ett varierat bostadsområde med en blandning av villor, radhus och flerbostadshus.

Inom området planeras för cirka 1000 nya bostäder vilket innebär en befolkning på cirka 2300 boende.

Kommunen planerar för en ny grundskola samt en eller flera nya förskolor.

I det nya bostadsområdet ges plats åt nya arbetsplatser och service. Självklart planerar kommun parker och lekplatser inom området.

Kommunen tittar på frågan om att ordna nya busshållplatser längs med E16. Hur gående och cyklister tar sig mellan det nya området och Ornäs utreds inom projektet. Kommunen utreder hur bilanslutning till trafikplats Lilla Ornäs kan ske.

Kommunen utreder möjlighet till en ny badplats vid Ösjön.

Vad kul att du är intresserad av en tomt! Först i ett senare skede blir detta möjligt.

Planprogrammet som kommunen jobbar med nu kommer att sändas ut på samråd. Under samrådet publiceras då ett förslag till programhandlingar här på hemsidan och grannar, allmänheten samt myndigheter får då lämna sina synpunkter på förslaget.

Ett planprogram kan inte överklagas. Anledningen är att planprogrammet inte är en bindande handling utan endast utgör vägledning för kommande detaljplaneprocesser. En detaljplan är en bindande juridisk handling som kan överklagas. Detaljplansprocessen påbörjas efter att planprogrammet godkänts.

Karta över planområdet

Oberget. Förslag till avgränsning för planprogram

Förslag till avgränsning för planprogram