Borlänge kommuns logotyp

Planarbete

Kommunens fysiska planering handlar om hur mark- och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Det är plan- och markkontoret på Samhällsbyggnadssektorn som arbetar med fysisk planering i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är de politiska nämnder som tar beslut om fysisk planering.

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Plan- och markkontoret arbetar också med andra planer och planeringsunderlag som handlar om hur marken ska användas, till exempel cykelplan, grönstrukturplan. I Borlänge kommun finns det också en miljöplan som anger hur Borlänge kommun ska arbeta med ekologisk hållbarhet.