Borlänge kommuns logotyp
Illustrationen visar exempel på byggnation av biogasanläggning inom planområdet

Illustrationen visar exempel på byggnation av biogasanläggning inom planområdet

Detaljplan för Ovandal 7:11 m. fl. (Biogasanläggning alt. industri) vid Fågelmyra

Inbjudan till samråd om detaljlplan och miljökonsekvensbeskrivning

Borlänge kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en biogasanläggning, alternativt industri, vid Fågelmyra. Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en miljötillståndsansökan för biogasanläggning. Den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram inom miljötillståndsansökan används som underlag till detaljplanen. Kommunen bjuder nu in till samråd för att samla in synpunkter på planförslaget och på miljökonsekvensbeskrivningen.

Samrådet pågår 30 april – 4 juni 2021. Samrådshandlingarna finns att ta del av nedan. Samrådshandlingar finns också att ta del av på Palladium vid Sveatorget, direkt i foajén (Sveagatan 21).

Ett digitalt samrådsmöte om detaljplanen kommer hållas tisdag den 18 maj kl 17:30-18:30. Planförslaget och miljökonsekvensbeskrivning presenteras och du har möjlighet att ställa frågor efter presentationen. Anslut genom att klicka på länken nedan. Koppla gärna upp dig 5-10 minuter innan. En videoinspelning av presentationen kommer finnas tillgänglig i efterhand.

Klicka här för att ansluta till mötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du behöver hjälp finns instruktion här:

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 4 juni 2021. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller med brev till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge. Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Fastighetsägare av berörda fastigheter ombeds att underrätta arrendatorer om att detaljplaneförslag finns tillgängligt enligt ovanstående. Om berörd fastighet övergått till ny ägare ska denna underrättelse förmedlas till den nya ägaren av fastigheten.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN