Borlänge kommuns logotyp

Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning.

När kommunen tar fram en detaljplan samråder vi bl.a. med dig om du berörs av planen. Samrådet innebär att den pågående detaljplanen läggs ut på kommunens hemsida, oftast under minst 6 veckor, annonseras/kungörs i lokal-tidningarna och skickas till alla berörda, till berörda kommunala nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer m fl. Ibland hålls också offentligt samrådsmöte. Enklare ärenden annonseras inte i lokaltidningarna.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar plan- och markkontoret alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska påverka nästa planskede. Byggnadsnämnden tar ställning till  förslaget. Vid enklare ärenden som påbörjas enlig plan- och bygglagens regler som gäller från 2015, behövs det inte någon samrådsredogörelse.