Borlänge kommuns logotyp

Planprocessen för översiktsplanering

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden (gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen).

Aktualitet

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende.

Om det behövs ger kommunstyrelsen i uppdrag till Plan- och markkontoret att arbeta fram en ny översiktsplan, en fördjupning, eller ett tillägg till den för ett visst område.

Program

Ibland påbörjas planprocessen med  ett program, som ringar in vilket geografiskt område och vilka frågor som planen ska behandla.

Om programmet innehåller viktiga principfrågor, kan det skickas ut för samråd. Programmet godkänns av kommunstyrelsen. En del program förs upp i kommun­fullmäktige för beslut.

Samråd

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget.

Översiktsplanen tas fram i dialog med länsstyrelsen och andra myndigheter och organisationer som har intressen i området - i ett s k samråd. Under samrådet läggs ärendet ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas till kommunens nämnder och styrelser, till länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, regionala organ och intresseorganisationer. Oftast hålls också ett eller flera offentliga samrådsmöten.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar plan- och markkontoret  alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till Plan- och markkontorets förslag.

Utställning

Syftet med utställningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

När det finns ett förslag till översiktsplan ställs det ut. Utställningen pågår under minst två månader stadshusets foajé, på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), på biblioteket vid Sveatorget samt på kommunens hemsida. Om planen särskilt berör en viss del av kommunen, försöker vi även hitta någon utställningslokal i denna kommundel.

Alla har möjlighet att tycka till om översiktsplanen under utställningen. Det görs skriftligt till plan- och markkontoret.

När utställningstiden gått ut, sammanfattar plan- och markkontoret alla inkomna synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till plan- och markkontorets förslag. Om planförslaget ändras efter utställningen, måste det ställas ut igen. Annars är det färdigt för antagande.

Antagande

En översiktsplan antas alltid av kommunfullmäktige.

Överklagande

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan mer en politisk viljeinriktning, kan innehållet inte överklagas.

För den som vill påverka planens innehåll, gäller det därför att övertyga kommunens politiker under planprocessens gång!