Borlänge kommuns logotyp
Campus Borlänge

Kvarteret Mimer

Planarbete pågår för att möjliggöra en flytt av Högskolan Dalarna till Borlänge centrum. Flytten är tänkt att gå till Diös lokaler i Liljanhuset.

Detaljplanen föreslås göra det möjligt att bygga en högre byggnad med delvis ändrad användning på fastigheten Mimer 1 (Affärshuset Liljan). Byggrätten föreslås också öka genom att vissa byggnadsdelar tillåts kraga ut över den underliggande gatan. Den nya detaljplanen föreslås göra det möjligt att använda byggnaden till skolverksamhet i form av vuxenutbildning och gymnasium samt centrumändamål vilket innebär bland annat handel, kontor och restaurangverksamhet.

Fakta

Vad ska byggas?

Ett attraktivt och ändamålsenligt campus mitt i centrum dit Högskolan Dalarna i Borlänge kan flytta hela sin verksamhet.

Status på projektet?

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och här kan du läsa mer om planprocessen.