Borlänge kommuns logotyp

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

En detaljplans olika steg säkerställer om ett förslag är genomförbart och uppfyller alla kriterier. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Att påverka ett planförslag

Du kan påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram. Barn och unga ska alltid ges möjlighet att påverka. Hur en översiktsplan eller en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. 

Här kan du läsa om planprocessens olika steg, för detaljplanering och översiktsplanering vid ett normalt planförfarande.

Steg 1

Planbesked

Du ansöker om planbesked när du vill utföra en åtgärd, till exempel när du ska bygga ut eller bygga nytt, och som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga. I planbeskedet får du veta om kommunen avser att ta fram en detaljplan eller inte. Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

Steg 2

Program

I vissa fall, innan arbetet får starta, är det upp till kommunen att bedöma om det behövs ett program som beskriver eventuella konsekvenser, viktiga samband, lämplig markanvändning och behov av infrastruktur med mera.

Steg 3

Samråd för detaljplan

Ett samråd betyder att ett första planförslag finns tillgängligt under 2-6 veckor på Borlänge kommuns webbplats, på plan och markkontoret samt ett bibliotek i nära anslutning till planområdet. Alla har under samrådstiden möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Steg 4

Granskning

Det slutliga planförslaget kallas för granskning och finns, under 2-3 veckor, på Plan och markkontoret och Borlänge kommuns webbplats. Även under denna tid finns det möjlighet för alla att anmärka på planförslaget.

Steg 5

Godkänna (anta) planen

Efter eventuella mindre justeringar antar byggnadsnämnden (BN) planförslaget. BN kan också godkänna planförslaget och därefter överlämna planen till kommunfullmäktige som antar planen.

Steg 6

Överklagan

Om du ska överklaga en beslutad detaljplan måste du dels vara berörd av förslaget samt även senast under granskningstiden ha lämnat in skriftliga synpunkter.

Steg 7

Planen vinner laga kraft

Från och med att protokollet är justerat och meddelats på kommunens anslagstavla tar det tre veckor innan detaljplanen träder i kraft.

Steg 8

Byggstart

För att ett projekt kan byggstartas måste detaljplanen ha vunnit laga kraft och bygglov givits. Byggprojektet är pågående tills signal kommer från byggherren att hela projektet är färdigställt. Inom ett stort område kan det finnas flera detaljplaner och det kan vara flera byggherrar som färdigställer vid olika tidpunkter.

Steg 9

Färdigställt

Färdigställt betyder att byggandet är klart och kan tas i bruk. Byggstart och färdigställande av bostäder rapporteras in till staden och sammanställs i rapporter fyra gånger per år.

Mer information

Planprocessen för detaljplanering

Detaljplan