Borlänge kommuns logotyp

Inomhusmiljö

Många människor drabbas av hälsoproblem p.g.a. olika innemiljöfaktorer. Undermålig ventilation, bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador och även för lite städning är några faktorer som bidrar till att många människor upplever besvär.

Regler för inomhusmiljön finns bl.a. i miljöbalken. Bostäder ska exempelvis ge betryggande skydd mot kyla, värme, drag, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

I hyreshus har fastighetsägaren ansvar för underhåll av byggnaden och att dess installationer sköts på ett riktigt sätt. Givetvis har man som hyresgäst också ett ansvar att sköta den egna lägenheten på tillfredställande sätt och så att grannar inte störs.

Läs mer om inomhusmiljö på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Radon

Radon är ett radioaktivt ämne. All strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador. Radonrisken begränsas till inomhusmiljön. Utomhus är radonrisken mycket liten.

Radon följer med luften in i lungorna då vi andas. Strålningen som avges av radonets sönderfallsprodukter kan skada cellerna i lungan och orsaka lungcancer. Strålskyddsinstitutet bedömer att ca 500 fall av lungcancer orsakas av radon varje år.

Elektriska- & magnetiska fält

Det har under många år forskats på sambandet mellan hälsorisker och exponeringen för elektromagnetiska fält. De forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar.

Miljönämnden ansluter sig till Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning att basstationer för mobiltelefoni inte utgör någon risk ur strålskyddssynpunkt för allmänheten.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fukt & mikroorganismer

En fuktskadad lokal eller bostad kan lätt angripas av mikroorganismer i form av svamp eller bakterier. För att mikroorganismer skall kunna växa krävs tillgång till fukt, syre, näring och lämplig temperatur.

Fukt- och mögelskador upptäcks ofta genom en typisk "mögellukt" som sätter sig framför allt i textilier, kläder och hår. Andra indikationer på fuktproblem är synlig mögelväxt, bubblor i plastmattor, missfärgade parkettgolv och omfattande kondens på fönstrens insida. Luftfuktigheten i bostäder är normalt 20-70%, vintertid normalt <40%.

För att kunna åtgärda en fuktskada är det alltid viktigt att reda ut vilka byggnadstekniska faktorer som fuktskadan beror på. Är man osäker på skadeorsaken bör en sakkunnig byggnadstekniker göra en skadeutredning.

Klimatet inne

En bostad, skola, vårdlokal med flera lokaler skall anordnas så att det blir ett tillfredställande inomhusklimat. Man skall också ta hänsyn till människor som är något känsligare än normalt som personer med nedsatt rörelseförmåga.

Temperaturen i bostäder skall vara minst 18º C och för känsliga personer skall temperaturen vara minst 20º C. Rekommenderade värden för inomhustemperaturen är 20-24º C (20-22º C på vintern och 22-24º C på sommaren).

Golvtemperaturen ska vara minst 16º C, och för känsliga personer minst 18º C.

När luftens hastighet inomhus överstiger 0,15 meter per sekund upplevs detta som drag.

Luftföroreningar inomhus

Luften inomhus kan vara förorenad med en mängd olika ämnen. De vanligaste "föroreningskällorna" i en byggnad är:

  • byggnads- och inredningsmaterial, möbler
  • radon från byggnadsmaterial och mark
  • tobaksrökning
  • mikrobiologisk tillväxt (mögel, bakterier)
  • matlagning
  • hushållskemikalier
  • hobbyverksamhet
  • människor och djur
  • föroreningar utifrån t.ex. trafik, industrier, vedeldning

Med ventilation avses utbyte av förorenad luft mot "frisk" luft utifrån. I bostäder bör luftomsättningen inte understiga 0,5 omsättningar per timme (luften byts varannan timme). I skolor och förskolor bör uteluftflödet inte understiga 7 l/s och person vid stillasittande sysselsättning. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning överstiger 1000 ppm (parts per million), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredställande.

Tillsynsmyndigheter för inomhusproblem

Man kan vända sig till tillsynsmyndigheterna om man inte får gehör för sina klagomål hos dem som ansvarar för verksamheten.

Arbetsmiljöinspektionen på Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ansvarar för tillsynen enligt arbetsmiljölagen som omfattar alla arbetstagare samt elever i skolan från årskurs ett.

Miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken, som omfattar människor som vistas i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Till miljönämnden kan man vända sig om man inte får gehör för sina problem hos fastighetsägaren. Villaägare kan rådfråga miljönämnden vid problem.

E-tjänst - Anmälan om klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljönämnden

E-post: miljonamnden@borlange.se
Telefon: 0243-740 00