Borlänge kommuns logotyp

Buller och luftkvalitet

Många människor störs av buller och många blir sjuka på grund av luften vi andas.

Tomgångskörning

I Borlänge kommun får bilarna köras på tomgång högst i en minut utomhus. Det enda undantaget är när bilen står i fordonskö.

Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön.

Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser.

Information tomgångskörning Pdf, 700.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Motorvärmare

Det finns många fördelar med att använda motorvärmare! En uppvärmd motor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp.

Genom att motorn är uppvärmd vid starten minskar föroreningarna i avgaserna. Slitage på motor och avgasrening minskar.

Ingen tomgångskörning betyder mindre utsläpp och mindre påverkan på klimatet.

Luftkvalitet

Det finns idag både lagstadgade krav och miljömål som gäller luftkvalitet.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande verktyg för att nå miljömålen och för att införa EU:s lagstiftning. MKN skall enligt miljöbalken ange en gräns för vad människor kan utsättas för "utan fara för olägenheter av betydelse" eller som miljön eller naturen kan belastas med "utan fara för påtagliga olägenheter".

Av de normer som hittills fastställts har samtliga sitt ursprung i EU:s lagstiftning. Idag finns normer för bl a kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon. Kommunerna är skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen.

Mätningar som gjorts via Dalarnas Luftvårdsförbund visar att Miljökvalitetsnormer (MKN) inte överskrids i kommunen.