Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Buller och luftkvalitet

Många människor störs av buller och många blir sjuka på grund av luften vi andas.

Tomgångskörning

I Borlänge kommun får bilarna köras på tomgång högst i en minut utomhus. Det enda undantaget är när bilen står i fordonskö.

Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön.

Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser.

Motorvärmare

Det finns många fördelar med att använda motorvärmare! En uppvärmd motor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp.

Genom att motorn är uppvärmd vid starten minskar föroreningarna i avgaserna. Slitage på motor och avgasrening minskar.

Ingen tomgångskörning betyder mindre utsläpp och mindre påverkan på klimatet.

Luftkvalitet

Det finns idag både lagstadgade krav och miljömål som gäller luftkvalitet.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande verktyg för att nå miljömålen och för att införa EU:s lagstiftning. MKN skall enligt miljöbalken ange en gräns för vad människor kan utsättas för "utan fara för olägenheter av betydelse" eller som miljön eller naturen kan belastas med "utan fara för påtagliga olägenheter".

Av de normer som hittills fastställts har samtliga sitt ursprung i EU:s lagstiftning. Idag finns normer för bl a kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon. Kommunerna är skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen.

Mätningar som gjorts via Dalarnas Luftvårdsförbund visar att Miljökvalitetsnormer (MKN) inte överskrids i kommunen.

Luften i Borlänge

Miljökontoret gjorde kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i Borlänge centrum mellan 1990-1999. Under 2002-2010 har Dalarnas Luftvårdsförbund i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner genomfört mätningar av luftkvaliteten i respektive kommuns huvudort.

Buller i bostäder

Den vanligaste bullerkällan i våra boendemiljöer är vägtrafik. Buller från tåg, flyg, fläkt- och kylanläggningar, industrier, skjutbanor och motorbanor är andra vanliga orsaker till störning.

Sidan senast uppdaterad