Borlänge kommuns logotyp

Altan, uteplats och skärmtak

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

Guide - Bygga altan, veranda eller balkong

Till E-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inledning

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Är du osäker på vad som krävs kan du höra av dig till Servicecenter. Bygglovet eller anmälan söker du hos Plan- och byggkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett. 

Information om altan och bygglovsbefriad altan (fr.o.m. 1 juli 2019)

Informationslänk nedan till Boverket gällande information om altan och bygglovsbefriade altaner fr.o.m. 1 juli 2019. Det är viktigt att läsa hela textinformationen hos Boverket.

Boverkets information om altaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

Bygglovsbefriad altan (fr.o.m. 1 juli 2019) information

 • Om en altan till ett en- och tvåbostadshus kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den vara bygglovsbefriad.
 • Lovbefrielsen gäller inte för en fristående altan som kräver bygglov för att den är en nybyggnad.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter och inte byggas med tak
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • Den bygglovsbefriade altanen (om man uppfyller ovanstående kriterier) får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område men inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt - kontakta servicecenter/bygglovhandläggare för att veta om det ligger inom dessa områden.

Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Bygga en skyddad uteplats

Plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om:

 • planket inte är högre än 1,8 meter från altanen
 • avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov om:

 • takens sammanlagda yta inte är större än 15,0 kvadratmeter
 • avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter
 • Eller pooltak som ej överstiger 1,2 meter från medelmarknivån

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade murar, plank, pooltak och skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Intyget skall vara skriftligt.

Bygglov krävs alltid om:

 • muren, planket, pooltaket eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata, väg eller allmän plats
 • din granne inte ger sitt medgivande. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden

Tänk på att du inte får bygga plank och murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver lov.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta gärna Servicecenter/bygglovhandläggare om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.

E-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.