Borlänge kommuns logotyp

Arkitekturprogram

Arkitektur är ett verktyg i samhällsbyggnadsprocessen. Arkitekturprogrammet ska vara ett stöd för alla som planerar, bygger, förvaltar eller bedriver andra verksamheter som berör gestaltad livsmiljö i Borlänge kommun.

En kommun som lever

Arkitektur är medlandet mellan den fysiska världen och vårt medvetande genom att
människan tar in den gestaltade miljön samtidigt som hon genom den uttrycker sitt
inre. Eftersom arkitekturen behandlar ett sådant djup måste den formas med varsamhet och eftertanke. Arkitekturen blir ett verktyg för en hållbar stadsbyggnad. De värden och kvaliteter som finns ska tillvaratas och förstärkas i all byggnation.

Borlänge tar avstamp i och respekterar det historiska arvet, men utvecklar och formar samtidigt kommunen till en levande stad i samverkan med jorden på ett långsiktig hållbart vis.

Politik för gestaltad livsmiljö

Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön är kärnan i politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Du kan läsa mer om politiken för gestaltad livsmiljö på Boverkets webbplats:

Politik för gestaltad livsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Arkitekturprinciper

Borlänge kommuns arkitekturprogram består av sex arkitekturprinciper som tagits fram i syfte att skapa långsiktiga värden för en vacker, hållbar och levande stad.

Den gestaltade miljön ska

  • ha en arkitektonisk idé
  • utformas med tanke på platsens förutsättningar
  • förhålla sig till den historiska kontexten
  • byggas med långsiktigt hållbara metoder och material
  • göra kommunens rum inkluderande och tillgängliga
  • integrera grönstrukturer och biologisk mångfald

Arkitekturprogrammet

Ta del av hela arkitekturprogrammet:

Arkitekturprogram Borlänge kommun Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Barnens arkitekturprogram

Se även Barnens arkitekturprogram för Borlänge kommun:

Barnens arkitekturprogram